Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine raspisala javni oglas, plate do 1200 KM

haber.ba
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisala je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisala je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.

Poziv se odnosi na četiri radna mjesta, a to su viši stručni saradnik za lektorisanje, viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta, viši stručni saradnik za industriju i stručni saradnik za pripremu i štampu.

Predviđene su plaće do 1.200 KM, a mjesto rada je Sarajevo, saopćeno je iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Javni poziv je otvoren do trećeg maja 2018. godine.

O posebnim uvjetima, plaći i opisu poslova i zadataka više pročitajte na stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

 

VLADA USK: Raspisan konkurs za radno mjesto!

Na osnovu čl. 40. Zakona o predškolstvu (Sl.Glasnik USK-a 3/97), čl. 36. Pravila JU Dječije obdanište (94/99), čl. 9. Pravilnika o radu JU Dječije obdanište Velika Kladuša (38-U-4/18), Ispravke saglasnosti Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta br.10-34-10142-3/17 i Odluke Upravnog odbora JU Dječije obdanište br.38-U-5/18 raspisuje se K O N K U R S za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme

I

Odgajatelj – 1 izvršilac  na određeno vrijeme  do povratka zaposlenice s funkcije a najduže do 31.8.2018.g.

II

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to : -Odgovarajuća stručna sprema : VI/VII stepen-predškolski odgoj i obrazovanje -prema programu odgojno obrazovnog rada, odnosno završen I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

1.Biografiju                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
4.Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi

Nakon izbora po konkursu dostaviti sljedeća uvjerenja ne starija od 6 mjeseci: 5.Uvjerenje o nekažnjavanju – izdaje MUP po mjestu rođenja kandidata ;

6.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – izdaje nadležni sud po mjestu prebivališta   i 7.ljekarsko uvjerenje(po pravosnažnosti odluke o prijemu a prije stupanja na posao)

IV

Pored Zakonom propisane osnovne dokumentacije uz prijavu je potrebno dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa važećim  Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u odgojno-obrazovnim ustanovama: 

1.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
2.Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme(izdaje  nadležna služba za zapošljavanje)
3.Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (izdaje poslodavac gdje treba da pišu precizirani podaci na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta i stručna sprema,vremenski period obavljanja poslova…) 4.Uvjerenje Ustanove ili JU Pedagoški zavod USK-a o rezultatima rada iz čl.9.propisanog Pravilnika

V

Prioritete pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa čl.22 Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica(Sl.Gl.USK-a br.3/05,1/09 i 29/12)kao i svim odgovarajućim podzakonskim aktima i drugim provedbenim propisima koji bliže određuju ova pitanja,samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom(Sl.novine FBiH br.36/99,54/04,39/06 i 14/09) i Zakonom o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a(Sl.Gl.USK-a br.5/00 i 7/01) samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Dokaz o ispunjavanju ovih uslova je Rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.

VI

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja . Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu : JU Dječije obdanište  Velika Kladuša, Ul.M.Talakića br.3. uz naznaku „prijava na konkurs“ . Svi dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir. Komisija za izbor kandidata će kandidate na postupak izbora (pismeno i usmeno) pozvati putem telefona,kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave.

IV

Pored Zakonom propisane osnovne dokumentacije uz prijavu je potrebno dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa važećim  Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u odgojno-obrazovnim ustanovama:

1.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
2.Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme(izdaje  nadležna služba za zapošljavanje)
3.Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (izdaje poslodavac gdje treba da pišu precizirani podaci na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta i stručna sprema,vremenski period obavljanja poslova…)
4.Uvjerenje Ustanove ili JU Pedagoški zavod USK-a o rezultatima rada iz čl.9.propisanog Pravilnika

V

Prioritete pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa čl.22 Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica(Sl.Gl.USK-a br.3/05,1/09 i 29/12)kao i svim odgovarajućim podzakonskim aktima i drugim provedbenim propisima koji bliže određuju ova pitanja,samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom(Sl.novine FBiH br.36/99,54/04,39/06 i 14/09) i Zakonom o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a(Sl.Gl.USK-a br.5/00 i 7/01) samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Dokaz o ispunjavanju ovih uslova je Rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.

VI

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja . Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu : JU Dječije obdanište  Velika Kladuša, Ul.M.Talakića br.3. uz naznaku „prijava na konkurs“ . Svi dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir. Komisija za izbor kandidata će kandidate na postupak izbora (pismeno i usmeno) pozvati putem telefona,kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave.

 

 0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...