BIH “Pretpostavljeni pristanak”: Izmjenama Zakona svi u FBiH postaju donatori organa


Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Ovo je učinjeno na temelju inicijative koju je Federalnom ministarstvu zdravstva uputilo Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH, ukazujući na određene nedostatke Zakona koji bitno ograničavaju mogućnost darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije. Udruženje, također, skreće pažnju na posebno nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija, na činjenicu da se broj ovih pacijenata stalno povećava, te na financijske aspekte dijalize.

U inicijativi je navedena potreba da kroz Zakon bude osiguran tzv. pretpostavljeni pristanak.

Stoga se jedna od predloženih novina u Zakonu odnosi na članak 30. koji sada propisuje da je dopušteno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili mjerodavnom kantonalnom, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba daje izjavu o nedarivanju pred dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Pisana izjava o nedarivanju organa može biti opozvana u svakom trenu.

Do uspostave registra osoba koje nisu saglasne s darovanjem organa i tkiva poslije smrti, dopušteno je uzimati organe i tkiva samo uz pisani pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva izabrani ljekar, odnosno mjerodavno kantonalno ministarstvo, dostavlja Federalnom ministarstvu, odnosno Centru, a ona predstavlja profesionalnu tajnu. Sadržaj obrasca, način i postupak dostavljanja, način vođenja evidencije, te postupak opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva će posebnim propisom utvrditi federalni ministar zdravstva.

Inače, u inicijativi Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH je kazano kako Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija BiH raspolaže stručnim timovima osposobljenim za transplantacije, ali da ih postojeći Zakon ograničava. Njegove izmjene i dopune predviđaju “pretpostavljeni pristanak”, što proširuje krug mogućih darivatelja i u konačnici vodi većim šansama da budu osigurani odgovarajući organ za potrebe transplantacije.

Treba napomenuti da danas većina evropskih zemalja ima zakone iz oblasti transplantacije bazirane na pretpostavljenom pristanku, što se pokazalo najučinkovitijim i najpraktičnijim rješenjem jer se time povećava mogućnost za liječenje transplantacijom. Takve zdravstvene sisteme imaju, naprimjer, Austrija, Španija, Luksemburg, Finska, Poljska, Portugal, Belgija, Francuska, Mađarska, Norveška, Hrvatska i mnoge druge zemlje.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...