Grad Bihać u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), a u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i podstakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, uspostavit će Forum za građanske inicijative. Članovi Foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnoj zajednici.

Širi cilj je da uspostavljeni Forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.

Forum će činiti minimalno 7 do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:
• lokalne uprave,
• gradskog vijeća,
• lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici,
• savjeta/organizacija mladih,
• privrednog sektora,
• javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i sl.),

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu Foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a održavanje prvog sastanka je planirano do kraja aprila 2022. godine.
Pozivaju se zainteresirane osobe koji žele da učestvuju u radu Foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) putem elektronske pošte na: [email protected] do 24. marta 2022. godine.

Po isteku roka za prijave, Grad Bihać će na osnovu zaprimljenih prijava izvršiti odabir članova Foruma. Sve prijavljene osobe bit će obaviješene o finalnom izboru. Članovi Foruma će biti imenovani na period od dvije godine uz mogućnost produženja.

Ova aktivnost provodi se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

(grad Bihać)