Idući ponedjeljak zakazana je nova sjednica Skupštine USK-a. Na Dnevnom redu će se naći čak 17 tačaka.

1. Izvod iz zapisnika sa 1. redovne i 3. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;

2. Poslanička pitanja;

3. Izbor i imenovanja;

a) Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivača;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti;

4. Prijedlog Zakona o sudskim taksama;

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade Prostomog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine;

6. Prijedlog Odluke o prihvatanju Revidiranog plana rada i poslovanja ŠPD ,,Unsko-sanske šume” za 2019. godinu;

7. lzvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2018. godinu;

S. Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekciie za 2018. godinu;

9. Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu ZU Zavod za javno zdravsto Unsko-sanskog kantona

10. Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019. godinu

11. Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2019. godinu

12. Plan i program rada sa Finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2019. godinu;

13. Informacija o stanju sigumosti na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;

14. Informacija o stanju sigumosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;

15. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;

16. Informacija o stanju sigumosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;

17. Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Do održavanja sjednice u ponedjeljak i video materijala sa iste, uživajte u “biserima” sa prošle sjednice Skupštine USK-a

(USKinfo.ba)