Delegacija EU/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pozivaju Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Izmjene i dopune Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina neophodne su zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta ratnih zločina, čega su svjesni svi relevantni akteri. Revidirana Strategija predstavlja najbolji način za njihovo okončanje do 2023. godine, što je preduvjet za postizanje pomirenja, saopćeno je iz Delegacije EU/Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH.

Sveobuhvatni cilj revidirane Strategije jeste to da Sud BiH i Tužilaštvo BiH usmjere svoje kapacitete na najsloženije predmete, kako bi se osiguralo da počinioci takvih zločina odgovaraju za svoja djela. Manje složene predmete treba ustupiti pravosudnim institucijama u entitetima i Distriktu Brčko BiH, kako bi se omogućilo Tužilaštvu BiH da svoje resurse usmjeri na istraživanje, optuživanje i procesuiranje pred Sudom BiH. Kako je Misija OSCE-a u BiH više puta naglasila u svojim javnim izvještajima i saopćenjima, sudovi i tužilaštva u entitetima i Distriktu Brčko BiH pokazali su da imaju kapacitete za procesuiranje ustupljenih predmeta na pravedan i učinkovit način. Finansijska podrška EU kroz IPA fondove u iznosu od 15 miliona eura, kao i kontinuirani rad Misije OSCE-a na izgradnji kapaciteta i praćenju rada pravosuđa, vremenom su ojačali kapacitete tužilaštava i sudova u cijeloj BiH za procesuiranje ovih predmeta.

Svaka prepreka ili odlaganje usvajanja revidirane Državne strategije usporava postizanje pravde, što negativno utječe na žrtve ratnih zločina, kao i osumnjičene ili optužene za počinjenje tih zločina. Stoga je hitno usvajanje revidirane Državne strategije ključno za sveukupni napor ka efikasnom postizanju pravde i kažnjavanju počinilaca ratnih zločina.

Delegacija EU/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Ambasada SAD podsjećaju političke lidere i institucije u BiH na najnoviju Deklaraciju o ratnim zločinima u okviru Berlinskog procesa, koju je BiH potpisala na samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu 10. jula 2018. godine, čime se obavezala na pružanje pune podrške domaćim sudovima i tužilaštvima u procesu dovođenja počinilaca pred lice pravde i u procesuiranju neriješenih predmeta bez odlaganja. To podrazumijeva rad na smanjenju broja neriješenih predmeta, uz primjenu jedinstvenih standarda bez diskriminacije. Osim toga, zaključcima sa posljednjeg ministarskog sastanka u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, održanog 2. jula 2018. godine, je eksplicitno predviđeno usvajanje revidirane Strategije na sjednici Vijeća ministara zakazanoj za sljedeći dan.