Gradsko vijeće Bihać: Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 7 dana odredi privremenu lokaciju za smještaj ilegalnih migranata

mojusk.ba
Gradsko vijeće Grada Bihaća na vanrednoj sjednici održanoj dana 25.06.2018. godine donosi sljedeći zaključak...

Na osnovu člana 35 tačka c) i tačla ll) Statuta Grada Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 13/15, a u vezi sa članom 132 tačka a) Poslovnika Gradskog vijeća Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 3/16), imajuću u vidu činjenicu da je Grad Bihać od prvog dana pojave problema u vezi s ilegalnim migranatima pokazao visok stepen humanosti i tolerancije, bez prisustva bilo kakvog obilka mržnje i ksenofobije, a da rapidan rast broja ilegalnih migranata u Bihaću, Grad dovodi u situaciju s kojom se više ne može samostalno nositi, u cilju pravovremenog djelovanja, Gradsko vijeće Grada Bihaća na vanrednoj sjednici održanoj dana 25.06.2018. godine donosi sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

I

Traži se od nadležnih državnih organa i institucija da uspostave intenzivnu saradnju sa nadležnim organima i institucijama susjednih zemalja i Evropske unije radi koordinacije i kreiranja zajedničkog strateškog pristupa i pomoći u rješavanju problema ilegalnih migranata.

II

Traži se od Ministarstva sigurnosti BiH da u skladu sa svojim nadležnostima, hitno, u roku od 7 dana od dana donošenja ovog Zaključka, odredi privremenu lokaciju za smještaj ilegalnih migranata koja će biti pod kontrolom Ministarstva sigurnosti BiH, u sprotnom će svi vijećnici Gradskog vijeća zajedno sa Gradonačelnikom svoje nezadovoljstvo iskazati protestom pred službenim prostorijama Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH.

III

Traži se od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, pod čijom nadležnosti se nalaze Zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja, da u skladu sa svojim nadležnostima nastave pružati zdravstvenu zaštitu ilegalnim migrantima i vršiti nadzor i kontrolu opasnosti po zdravlje građana Bihaća i Unsko sanskog kantona.

IV

Traži se od Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona da se ilegalni migranti, koji borave na području Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona tretiraju jednako kao i građani Grada Bihaća i USK-a u smislu primjene Zakona o javnom redu i miru, Zakona o javnom okupljanju i drugih važećih propisa, te da obezbijedi materijalno-tehnička sredstva, dovoljan broj i stalno prisustvo pripadnika policije radi prevencije neželjenih događaja i osjećaja sigurnosti građana Bihaća, posebno u centru grada i pograničnim mjesnim zajednicama.

V

Traži se od gradonačelnika Grada Bihaća da nastavi redovnu isplatu budžetskih sredstava namijenjenih za osnovnu djelatnost i funkcionisanje Crvenog križa grada Bihaća.

VI

Traži se od međunarodnih organizacija koje su se uključile u rješavanje problema vezanih za ilegalne migrante na području Grada Bihaća (IOM, UNHCR, ECHO), da djeluju u smjeru jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija, javnih preduzeća i ustanova koje su se od prvog dana suočile sa ovim problemom i čiji kapaciteti su na izmaku.

VII

Zadužuje se gradonačelnik Grada Bihaća da formira ekspertnu komisiju koja će razraditi model i doći do egzaktnih pokazatelja o štetama, koje Grad Bihać trpi kao posljedicu prisustva velikog broja ilegalnih migranata na području Grada Bihaća, te da o rezultatima rada te komisije izvijesti Gradsko vijeće.
VIII

Ovaj Zaključak dostaviti svim nadležnim organima i institucijama.

IX

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

Predsjedjedavajući Gradskog vijeća
Davor Župa0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...