Gradsko vijeće Bihaća danas je jednoglasno podržalo Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu u iznosu od 42.338.643 KM. Prijedlog Budžeta za 2019. godinu u odnosu na Budžet za 2018. godinu više za 14.380.305 KM, a povećanje je rezultat usvojenih Odluka na prethodnom vijeću o reprogramu postojećeg kreditnog zaduženja i dodatnom zaduženju, emisiji obveznica, te redovnom revolving kreditu.

“U odnosu na Nacrt Budžeta, Prijedlog je uvećan za 605.250 KM, od čega se iznos od 330.050 KM odnosi na uplaćena namjenska sredstva na račun Grada Bihaća. U odnosu na Nacrt na prihodovnoj strani su uvećani porezni prihodi za iznos 164.991 KM u skladu sa ostvarenjem za 2018. godinu, neporezni za 110.209 KM, a odnose se na uplatu naknade za uređenje građevinskog zemljišta za projekat zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, te vlastiti prihodi JU Centar za socijalni rad tekući tranferi i donacije za iznos 9.655,00KM, te za kapitalne transferi 320.395 KM” – kazala je Jasmina Ćoralić, šef Službe za financije.

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić kazao je da je ovogodišnji budžet urađen na najbolji mogući način uvažavajući stanje finanacijskih tokova i realnih mogućnost kada je u pitanju prihodovna strana budžeta.

Račun financiranja sadrži glavne značajke ovog nacrta Budžeta i planiran je u iznosu od 15.000.000,00 KM, a odnosi se na:
– Emisija obveznica Grada Bihaća u iznosu od 2.000.000,00 KM sredstava koja bi trebala biti iskorištena za potpunu rekonstrukciju sportske dvorane Luke.
– Reprogram postojećeg dugoročnog kredita koji iznosi 10.000.000,00 KM u cilju ostvarenja povoljnije kamate, sa povlačenjem dodatnih 2.000.000,00 KM, sa istim otplatnim periodom. Dodatna sredstva bi trebala biti iskorištena za infrastrukturne projekte u Gradu.
– Kratkoročno kreditno zaduženje u 2019. godini u iznosu 1.000.000,00 KM, odnosno postojeći revolving kredit koji je potrebno produžiti.

Iako je dugoročni kredit po kojem je preostao dug 10.000.000,00 KM postojeća obaveza stvorena 2014. godine, kako bi se reprogramirao u cilju ugovaranja manje kamate čime bi se uštedjela značajna sredstva, isti se prema važećim zakonskim propisima mora kompletan unijeti u Budžet 2019. godine.

„Ukoliko od planiranog bužeta od 41.733.393,00 oduzemo taj iznos od 10.000.000,00 KM postojećeg dugoročnog kredita, te 2.000.000,00 KM novog kreditnog zaduženja i 2.000.000,00 KM obveznica koje se planiraju emitirati, te namjenska sredstva od oko 2.500.000,00 KM,doći ćemo do iznosa od oko 25.233,393,00 KM što predstavlja realnu sliku nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu“- ističu u Gradskoj upravi Bihaća.

Kada je u pitanju rashodovna strana u odnosu na Nacrt u Prijedlogu je došlo do izmjena u određenim službama Grada Bihaća. U Službi za lokalno ekonomski razvoj umanjena je stavka učešće Grada u projektima za 150.000 KM, dok je s druge strane uvećana stavka Turistička zajednica Bihać-program razvoja turizma za 25.000 KM, uvećana su poticajna sredstva za razvoj privrede za 15.000 KM, uvećano je sufinansiranje realizacije projekta uređenja poslovne zone Kamenica za 40.000 KM, povećana je stavka izrada i realizacija projekta geološko-istraživački radovi na području Gate za 50.000 KM, sufinansiranje Projekta u okviru MEG-a smanjenje gubitaka vode uvećano je za 100.000 KM, poticajna sredstva za tradicionalne obrte 5.000 KM i sredstva eksporpijacije uvećana su 10.000 KM.
U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti na kodu Kulturni centar – obaveze iz prethodnog perioda uvećano je za 30.000 KM, tekući grant sa sportske manifestacije uvećan je za 5.280 KM, ulaganje u inovacije uvećano je za 7.000 KM, učešće Grada sa Fondacijom Mozaik u finansiranju Fonda Omladinske banke uvećano je za 9.500 KM.

Također je uvećano učešće Grada u projektu Ministarstva za raseljena lica u rekonstrukciji saobraćajnice Donji Srbljani-Srbljani-Jezero za 50.000 KM, JU Kulturni Centar – sanacija krovišta 5.000 KM, dok je za učešće grada u projektu zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja uvećana stavka za 107.962 KM. U ovoj službi povećana je i stavka na kodu JU za sport, odmor i rekreaciju – sanacija sportske dvorane za 30.000 KM.
Što se tiče Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove uvećana je stavka ulaganje u vjerske objekte za 15.000 KM i stavka JU Stanouprava-obaveze iz prethodnog perioda 31.237 KM.