Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) zakazalo je dvodnevno zasjedanje za 25. i 26. septembra, a, između ostalog, u prijedlogu dnevnog reda je i informacija – dopis Evropske komisije, odnosno ekspertska analiza u vezi s preporukama Peer Review misije.

Kako je planirano, članovi tog regulatornog tijela razmatrat će srednjoročni plan rada VSTV-a BiH za period 2020.–2022. godine, kao i Statistički izvještaj o radu sudova i tužilaštava za period 1. januara do 30. juna 2019. godine.

U prijedlogu dnevnog reda je i Godišnji izvještaj o provedbi planova integriteta u pravosudnim institucijama u BiH u 2018. godini, te Informacija Komisije za prijem, evidenciju i postupanje s prijavama korupcije u VSTV-u BiH o provedenim prethodnim radnjama utvrđivanja osnovanosti zaprimljene prijave.

U sklopu procesa imenovanja predviđeno je imenovanje zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH (dvije pozicije).

Kako je rečeno u VSTV-u BiH, na javni konkurs za popunu spomenutih pozicija prijavilo se ukupno 18 kandidata, od kojih je na razgovor pozvano 16. Jedan je, u međuvremenu, odustao, dok drugi nije ispunjavao predviđene uvjete. Dva kandidata dolaze izvan Tužilaštva BiH, a ostali su uposlenici te pravosudne institucije.

Inače, u skladu s procedurom i aktima VSTV-a nije predviđeno da kandidati za poziciju zamjenika državnog tužioca prezentiraju vlastiti program rada, kao što je to slučaj kod imenovanja glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

Članovi VSTV-a bi, kako je planirano, trebali utvrditi prijedlog nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i imenovanjem sudija Ustavnog suda Federacije BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosi se na tematski izvještaj Misije OSCE-a u BiH u vezi predmeta ratnih zločina pod nazivom “Upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred Tužilaštvom BiH”, a u sklopu projekta – Unapređenja rada na predmetima ratnih zločina u BiH.

VSTVBiH će razmatrati i pitanja iz domena unapređenja početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce u okviru entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca te Informaciju o razvoju sistema mentorstva za novoimenovane sudije.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba