Na osnovu Programa poticaja privredi / turizmu za 2018. godinu i Odluke o usvajanju Programa poticaja privredi/turizmu za 2018. godinu br. GV-02-136 od 24.07. 2018. godine, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod  realizacije Projekta “Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“” Gradonačelnik  raspisuje:

Javni poziv  za odabir korisnika poticajnih sredstava  “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

I  PREDMET I OČEKIVANI REZULTATI JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za nepoljoprivredne djelatnosti u funkciji turizma sa krajnjim ciljem jačanja privrede i održivog razvoja ruralnih područja, te posredno poticanja doseljavanja i ostanka stanovništva u ruralnom području.

Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća će se dodjeljivati za razvoj i unapređenje pružanja usluga smještaja i boravka turista u seoskom domaćinstvu.

Sredstva za poticaje su obezbjeđena iz sredstava obezbjeđenih Budžetom Grada Bihaća ( 40.000,00 KM) i Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)  ( 40.000,00 KM ) koja dodjeljuje UNDP u sklopu MEG projekta.

Maksimalan mogući iznos finansijskih sredstva po korisniku je podijeljen u više pragova i ovisi o osvojenom broju bodova tokom ocjene aplikacije (detalji su dati u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, tačka 2.4 (Smjernice se mogu preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org ). Sredstva su ograničena i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna.

Očekivani rezultati  Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća su:

 • Unaprijeđena kvaliteta postojeće turističke ponude i turističkih usluga u najmanje 4   registrirana seoska domaćinstva;
 • Registrirana najmanje 4 nova privredna subjekta za pružanje usluga smještaja i boravka turista u seoskom domaćinstvu;
 • Kreirana najmanje 4 nova radna mjesta;

II  KORISNICI SREDSTAVA I ELIMINACIJSKI KRITERIJI

Potencijalni korisnici poticajnih sredstava su:

 • pojedinačni podnosioci zahtjeva s start-up idejama koje će rezultirati osnivanjem privrednog subjekta u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09)
 • postojeći pružaoci turističkih usluga koji su registrovani u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09) .

Da bi prijava bila razmatrana aplikanIt MORAJU zadovoljiti sljedeće eliminacijske kriterije i to:

 • vlasnici su ugostiteljskih objekata za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu a registrovani su u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu („Sl.novine FBiH“, br.32/09) u ruralnom dijelu Grada Bihaća – naseljima grada Bihaća izvan obuhvata Urbanističkog plana grada za period 2010. – 2030. (Službeni glasnik općine Bihać broj 03/10) – za postojeće privredne subjekte
 • imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Bihaća – u naseljima grada Bihaća izvan obuhvata Urbanističkog plana grada za period 2010. – 2030. (Službeni glasnik općine Bihać broj 03/10) – za startupe
 • nemaju dugovanja prema Gradu Bihaću (uvjerenje će se pribaviti po službenoj dužnosti za postojeće privredne subjekte – vlasnika objekta i nosioca registirane djelatnosti)
 • nemaju pristiglih a neizmirenih obaveza po osnovu plata radnika i poreskih davanja (uključuje direktne i indirektne poreze)
 • posjeduju svu potrebnu i važeću, građevinsku dokumentaciju i dozvole – ukoliko se sredstva traže za izvođenje građevinskih radova
 • pozitivno su poslovali u 2017.godini (za već postojeće privredne subjekte).
 • Period implementacije projekta je maksimalno 6 mjeseci počev od dana potpisivanja Ugovora o korištenju poticajnih sredstava

III  NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;

 • nabavka opreme i uređaja za opremanje smještajnih kapacitet u skladu sa projektnim aktivnostima;
 • nabavka građevinskog materijala i materijala za adaptaciju ili izgradnju seoskog domaćinstva;
 • nabavka druge nespomenute opreme za poboljšanje uvjeta za smještaj i boravak turista u seoskom domaćinstvu, u skladu sa projektnim aktivnostima a što će dovesti do unapređenja kategorizacije objekta;

NAPOMENA: Sva oprema i sredstva koji se kupuju MORAJU biti novi.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava aplikanta koji je vlasnk ugostiteljskog objekata za pružanja usluga u seoskom domaćinstvu a registrovan je u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09) mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

 • Prijavni obrazac (obrazac  se može preuzeti  na  web  stranici  Grada  www.bihac.org)
 • Važeće rješenje o registraciji  za obavljanje poslovne djelatnosti pružanja Usluga smještaja u seoskom domaćinstvu
 • Građevinska dokumentacija i dozvole neophodne za realizaciju projekta (ukoliko se radi o građevinskim radovima)
 • Financijski izvještaj za prethodnu godinu
 • Specifikacija posljednje isplaćene plaće (juli 2018) ovjerena od poreske uprave (za utvrđivanje postojećih radnih mjesta)
 • Potpisana izjava o ne postojanju dugovanja aplikanta prema gradu Bihać (Izjava se može preuzeti na web stranici  Grada  www.bihac.org )
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava o izmirenim izravnim porezima PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (Izjava se može preuzeti na web stranici  Grada www.bihac.org )
 • Potpisana izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )
 • Ostala dokumentacija koja potkrjepljuje tvrdnje iz aplikacijskog obrazca

Ukoliko aplikant bude odabran za dodjelu poticajnih sredstava dužan je u roku od 15 dana dostaviti Uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih i izravnih poreza PIO/MIO i zdravstvenog osiguranje izdata od strane nadležnih institucija. Ukoliko u datom roku ne dostaviti navedena Uvjerenja njegova aplikacija će biti diskvalifikovana.

Prijava aplikanta koji želi da pokrene djelatnost – STARTUP mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

 • Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )
 • Popunjen obrazac Poslovnog  plana  (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org)
 • CIPS prijava prebivališta
 • Građevinska dokumentacija i dozvole neophodne za realizaciju projekta (ukoliko se radi o građevinskim radovima)
 • Potpisana izjava o ne postojanju dugovanja aplikanta prema gradu Bihaća (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org)
 • Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org)
 • Ostala dokumentacija koja potkrjepljuje tvrdnje iz aplikacijskog obrazca

Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )  i obavezna tražena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti lično u Prijemnu kancelariju – protokol Grada Bihaća ili  poštom na adresu:

GRAD Bihać,

Bosanska 4,

77000 Bihać

s naznakom:

Ne otvarati – Po Javnom pozivu za odabir korisnika Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u jednom sedmičnom listu, web stranici Grada Bihaća i oglasnoj ploči Grada Bihaća

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranje Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava.

V  EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte na mail adrese [email protected] i [email protected] najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefon 037/229-623, kao i lično u zgradi Grada Bihaća.

Prilozi:

Prijavni obrazac

Obrazac poslovnog plana

Izjava indirektni i direktni porezi 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu startup

Izjava  obaveze iz aplikacije Bihac

Smjernice Grant Sheme Bihac

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić

NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA:
 • Ukoliko neki drugi medij želi preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor portal Biscani.net, dužan je navesti portal Biscani.net kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na foto i video materijale kojima je autor portal Biscani.net, ili fotografije koje su portalu date na korištenje.
 • U skladu sa Članom 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH napominjemo: Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.