Kako je danas kazano iz Sindikata srednjeg obrazova, u toku su konsultacije sa advokatskim timom, a vezano za Odluku suda koju je dobio i Sindikat srednjeg obrazovanja, a koja je ista onoj koja je bila adresirana na Sindikat osnovnog obrazovanja.

Istog dana, u medijima je objavljen dokument kojeg je potpisala predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja, a u kojem jasno i nedvosmisleno poziva na neizvršavanje odluke suda.

Međutim, takvu odluku iz SIndikata srednjeg obrazovanja još uvijek nisu donijeli, svjesni šta znači pozvati svoje članove na neprovođenje odluke suda, zatražili su konsultacije sa advokatskim timom, kazano je danas za medije.

Na društvenim mrežama danas kruži i svojevrsna informacija članovima sindikata, a koja je nastala kao posljedica konsultacija, a prema toj informaciju advokati iz tima su rekli:

nepostupanje po odluci suda je krivično djelo, za koje je, po Krivičnom zakonu FBiH, propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine za odgovorna lica;
lica protiv kojih bi se mogla podnijeti krivična prijava su predsjednik Kantonalnog odbora i članovi organa koji su takvu odluku donijeli
rješenje je pravosnažno i nema mogućnosti žalbe, dakle mora se primijeniti bez odlaganja;
sudu se može uložiti prigovor u roku od tri dana, a sud je dužan u naredna tri dana zakazati ročište, na kojem će se dokazivati da li je mjera opravdana ili ne, odnosno, na tom ročištu sud ukida trenutnu mjeru osiguranja ili izdaje novu na koju se može uložiti žalba Kantonalnom sudu;
zbog neizvođenja nastave u slučaju nepoštivanja privremene mjere zabrane od strane suda, postoji mogućnost pokretanja disciplinskih postupaka od strane dirketora škola;
sud nije donio odluku o zabrani štrajka već privremenu mjeru osiguranja kojom se nalaže osiguravanje uslova za nesmetano odvijanje nastavnog procesa do slijedećeg ročišta;