U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 113. sjednici Vlade USK prezentiran je izvještaj Kantonalnog suda za 2019. godinu.

Fata Nadarević, predsjednica Kantonalnog suda kazala je da su rezultati rada ovog suda u 2019. godini zadovoljavajući ako se ima u vidu ostvarena kolektivna norma od 124,7 %, pokazatelj kvaliteta sudskih odluka od 79,59% i realizacija plana rješavanje (starih) predmeta od 99.74% te da i uslovima rada u 2019. godini Sud može biti zadovoljan, obzirom daje od oktobra 2018. godine sud smješten u novoj zgrad u Bihaću tako da su sudijama i ostalim zaposlenicima obezbijeđeni uslovi za nesmetan rad.

Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Kantona dali su saglasnost ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Damiru Omerdiću da potpiše Sporazum o saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi na području Unsko – sanskog kantona za 2020. godinu, obrađivača Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona. Prema podacima, općinskih/gradskih službi za poljoprivredu sa područja Unsko-sanskog kantona, u proljetnoj sjetvi planira se posijati manje od 27 %o ukupnih oraničnih površina.

– Ako uzmemo u obzir pokazatelje da se obrađuje manje od 45% raspoloživih oraničnih površina vidljivo da se moraju pod hitno donijeti dugoročnije mjere za stvaranje povoljnog ambijenta za efikasnije korištenje poljoprivrednih resursa te poticajni sistem reorganizirati na način da se podstiče animalna i biljna proizvodnja, uvesti subvencije za mlade poljoprivredne proizvođače, koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kaže Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.