USKinfo.ba je dobio novu naredbu izdanu od Kriznog štaba Ministarstva zdravtsva USK-a koju prenosimo u cjelosti

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, analizirajući situaciju na području Unsko-sanskog kantona, uzimajući posebno u obzir povećan broj migranata na području USK, u skladu sa zaključcima Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1. Traži se od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, da hitno održi sjednicu na kojoj će analizirati sveukupnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, uzimajući u obzir veliki broj građana koji rade u zamljama Evropske unije, položaj Unsko-sanskog kantona kao prvog kantona na ulazu u državu Bosnu i Hercegovinu – sa više međunarodnih i graničnih prijelaza, veliki broj migrantske populacije, nedovoljnu opremljenost zaštitnim sredstvima i uređajima Kantonalne bolnice i Domova zdravlja ( respiratorima, pokretnim RTG i dr.), o čemu smo Krizni štab već obavijestili i tražili konkretnu pomoć koja još nije došla.

2. Traži se od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, da na hitno održanoj sjednici, naloži federalnom nivou vlasti, da pruži finansijsku i drugu podršku institucijama Unsko-sanskog kantona, u provedbi mjera sprječavanja i ranog otkrivanja evnt. slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom među lokalnim stanovništvom i migrantskom populacijom.

3. Nalaže se potpuno ograničenje kretanja migranata van privremenih centara u kojima borave na području Unsko-sanskog kantona. ROK. Odmah.

4. Nalaže se hitno izmještanje migranata koji se nalaze van privremenih centara ( na ulici, u napuštenim objektima i dr.mjestima), kojih prema slobodnoj procjeni ima oko 2000.
Za provođenje ove mjere zadužuju se gradonačelnici gradova i načelnici općina Unsko-sanskog kantona, kao i sve nadležne institucije. ROK: Odmah

5. Zabranjuje se prevoz migranata svim prevoznim sredstvima ( talgo voz, autobus, kombi, taksi i dr.) prema Unsko- sanskom kantonu, kao i prevoz na području Unsko-sanskog kantona. Osim prevoznim sredstvima, zabranjuje se ulazak migranata koji idu pješice, na područje Unsko-sanskog kantona. ROK: Odmah.

6. Zabranjuje se smještaj migranata u privatne smještajne jedinice, tj.individualne stambene objekte (stanovi i kuće), ukoliko nemaju uredan boravak i uredna lična dokumenta. ROK: Odmah.

7. Traži se od Premijera Kantona, da u skladu sa odgovarajućim tačkama ove Naredbe, što prije naloži hitno postupanje, organima uprave i drugim institucijama Unsko-sanskog kantona.

8. Sve zabrane i ograničenja vezana za migrante, iz ove Naredbe, primjenjivat će se do daljnjeg.

9. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Ministrica, dr.sci.prim.Nermina Ćemalović

Izvor: USKinfo.ba
Foto: USKinfo.ba