Vlada Unsko-sanskog kantona na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, imenovala je članove Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona za zaključivanje Kolektivnog ugovora za radnike u visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona te, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, utvrdila kriterije za imenovanje kantonalnog pravobranioca.

Članovi Vlade USK dali su saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i JP Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac i usvojili Programa utroška dijela sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bosanska Krupa kojim Ministarstvo privrede za izgradnju dijela glavnog cjevovoda na lokaciji Perna – Zorići-Ćojluk izdvaja 10 000 KM.

Izvor: Biscani.net