Održana 26. sjednica GV Bihać: Pogledajte koje su tačke dnevnog reda

BISCANI.NET
Sa početkom u 9:00 sati danas je počela redovna 26. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Sa početkom u 9:00 sati danas je počela redovna 26. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu sa:
a) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2018.godinu
b) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.godinu
c) Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2018.godinu

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4.a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti
b). Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać

5. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajem u obuhvatu Regulacionog plana “Ozimice II” u Bihaću na k.č.br.9664/165 k.o. Bihać Grad

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu realizacije Projekta za “Izgradnju devijacije puta AVNOJ-a u Bihaću”

7. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Muslić Derviša, zastupanog po punomoćniku Mirsadi Ađemović adv. iz Bihaća za ustanovljenje stvarne služnosti puta na zemljištu označenom kao k.č.br.2658 i k.č.br.2659/1 kao Kralje po novom kat. operatu, odnosno po starom kat. operatu k.č.br. 891/1 i k.č.br. 891/2 k.o. SP Kralje

8. Konačni izvještaj o procjenjenoj šteti od prirodne nesreće „poplave“ na području Grada Bihaća u mjesecu martu 2018. godine.

9.a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period od 01.01. – 30.06.2018.godine
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 30. 06. 2018.godine

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelnika Grada Bihaća za potpisivanje notarskih obrađenih saglasnosti kojim se daje pravo građenja JP „Aerodrom“ Bihać“ d.o.o. Bihać na nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća,

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Uni Credit Bank d.d. Mostar

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...