Delegacija Vlade Federacije BiH koju je predvodio Fadil Novalić, Premijer FBiH posjetila je 24. decembra  2015. godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH.

Delegacija koju su pored Premijera BiH , činili Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, Hazima Hadžović  pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tokom radnog sastanka sa Upravom JP Elektroprivreda BiH upoznata je sa aktuelnim procesima u kompaniji  i aktivnostima planiranim u narednom periodu.

Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor  EP BiH je upoznao Premijera sa konkretnim koracima koji su poduzeti na poboljšanju poslovanja EP BiH i rudnika u Koncernu EP BiH istakavši da je na osnovu Smjernica Vlade F BiH napravljen Plan poslovanja EP BiH za trogodišnji period kao i Plan mjera za oporavak rudnika uglja, koji bi u narednih 18 mjeseci trebao stabilizovati poslovanje u rudnicima.

Premijer je upoznat sa  ključnim procesima u EP BiH – reorganizacija i investiranje u rudnike kako bi se stabilizovala proizvodnja uglja i rudnici učinili samoodrživim, izgradnja zamjenskih termo kapaciteta i proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora uključujući kogeneraciju i redukciju emisija i prestruktuiranje EP BiH u skladu sa zahtjevima Evropske unije.

Tokom sastanka istaknuta je i važnost harmonizacije regulative koja se odnosi na naknade i dadžbine, koje se izdvajaju različitim nivoima vlasti po osnovu korištenja kapaciteta za sve privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora.

Jedna od tema razgovora sa delegacijom Vlade F BiH bio je i prijedlog za dopunu Pravilnika o načinu određivanja  ekološki prihvatljivog protoka iz 2003. godine a koji se u nekim segmentima  negativno odražava na rad postojećih i čini upitnim ekonomsku opravdanost izgradnje novih objekata.

Premijer F BiH je ponovo istakao zvaničnu strategiju Vlade F BiH, koja podrazumijeva neovisnost elektroenergetskog sektora i ispunjavanje obaveza prema Energetskoj zajednici. Također je ukazao na važnost stabilizacije poslovanja u rudnicima, što se direktno odražava na ekonomsku situaciju u FBiH, kao i nužnost restruktuiranja rudnika i EP BiH kako bi bili konkurentni na tržistu.

Delegacija Vlade F BiH i Uprava Elektroprivrede BiH saglasni su da treba poduzeti neophodne korake da se nastave započete aktivnosti na realizaciji investicionih projekta .

U osvrtu na pravce djelovanja EP BiH, u kontekstu politike, strategija i ciljeva EU, istaknuto je da razvoj Elektroprivrede BiH ide u pravcu koji će omogućiti neovisnost uz korištenje domaćih resursa za proizvodnju električne energije, okolinsku prihvatljivost, zaštitu potrošača te stvoriti pretpostavke za privredni rast u smislu konkurentnosti cijena energije i otvaranja radnih mjesta.