Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini posjetila je jučer danas u Bihaću Mustafu Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona. Razgovralo se na temu UNICEF-ovih aktivnosti u okviru odgovora na izazove u vezi sa prilivom izbjeglica/migranata u Bosnu i Hercegovinu, a sa posebnim fokusom na djecu i porodice u oblastima obrazovanje, zdravstvena zaštite i zaštita djece te podrške Kantonu i institucijama koje su partneri u projektima zaštite djece.

Kako je potvrdila Narayan, UNICEF posebno cijeni primjetan angažman u ovom Kantonu na zaštiti djece i očuvanju dostojanstva svakog pojedinca u ovoj situaciji, kako migranata tako i domicilnog stanovništva. UNICEF će nastaviti podržavati aktivnosti koje se provode na području Unsko-sanskog kantona a angažman premijera Ružnića u ukupnim aktivnostima vezanim za migrantsku situaciju ocijenjen je izuzetno profesionalnim, pogotovo kad su u pitanju ranjive kategorije među migrantima.

Obzirom da pozitivni zakonski propisi prije svega Zakon o azilu, Zakon o kretanju i boravku stranaca, te Porodični zakon Federacioje BiH propisuje nadležnost centara za socijalni rad u ovim postupcima, u saradnji sa UNICEF-om, a uz posredovanje Ministarstva zdravstva i socijalne politike izvršena je koordinacija ovih aktivnosti radi zaštite interesa maloljetnika stranih državljana bez pratnje, a u saradnji i uz finansijsku podršku UNICEF-a izvršeno je i zapošljavanje po jednog socijalnog radnika u JU Centar za socijalni rad Bihać i JU Centar za socijalni rad Cazin. Ovo Ministarstvo koordiniralo je i aktivnosti sistematskih pregleda djece migranata, radi uključivanja u obrazovni proces a direktno je finansirana od strane UNICEF-a. U saradnji sa UNICEF-om, a s obzirom na specifičnosti svakog pojedinog područja u Bosni i Hercegovini pristupilo se i izradi referalnog mehanizma i za Unsko-sanski kanton, a koji bi uvažio specifičnosti koje se javljaju u Unsko-sanskom kantonu, kao i različite aktere koji su uključeni u sistem pružanja podrške. UNICEF je osigurao i sredstva za rad pedijatrijskih timova. U saradnji sa UNICEF-om i DRC-om pruža se zdravstvena zaštita, izvršena je i adaptacija i opremanje prostora pedijatrijske ordinacije a u oblasti obrazovanja UNICEF je pomogao aktivnosti vezane za uključivanje djece izbjeglica i migranata u škole na području Unsko-sanskog kantona.