U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona donijeli su nacrt godišnjeg programa rada izvršne vlasti Kantona za narednu godinu.

Program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a prema potrebi i kraća obrazloženja za programiranje zadataka, te da prijedloge pitanja za program rada daju članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, kantonalna ministarstva, kantonalne upravne organizacije i radna tijela Vlade Unsko-sanskog kantona, polazeći od Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti.

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu utvrđene su aktivnosti koje će, u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona u narednoj godini nastaviće s reformskim procesima započetim u prvoj godini mandata, kazao je premijer Ružnić.

Prioriteti Vlade Unsko-sanskog kantona u 2020. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Unsko-sanskog kantona i jačanja vladavine prava kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine.

Vlada će u 2020. godini pristupiti izradi nove integrirane Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina. S tim u vezi potrebno je uspostaviti funkcionalnu organizacionu jedinicu unutar Vlade Unsko-sanskog kantona, koja će biti zadužena za koordinaciju i upravljanje razvojem, tj. provedbe mjere u smislu kontrole provedbe i izvještavanja te prilikom pripreme akcijskog plana osigurati jasno razdvajanje uloga i odgovornosti svih učesnika u procesu. Akcijski plan strategije treba postati osnovica za planiranje razvojnog dijela budžeta učesnika na svim administrativnim nivoima.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2020. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta članovi Vlade Kantona usvojili su Program utroška raspodjele sredstava kapitalnih grantova za oblast kulture utvrđenih budžetom Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu.

U Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta u 2019. godini planirana su sredstva za kapitalne grantove-transfere kulture u iznosu od 120.000 KM, a razvrstani su u tri granta-transfera: kapitalni grant kulture u iznosu od 40.000 KM; kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-obnova objekata kulture u iznosu od 40.000 KM i kapitalni grantovi-ućešće Vlade USK u sufinansiranju zaštite kulturnih, nacionalnih i historijskih spomenika i revitalizaciji gradskih jezgri, u iznosu od 40.000 KM. Projekte su delegirale kulturne ustanove s područja USK po objavljenom javnom pozivu.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative o utvrđivanju javnog interesa za radom obrazovne ustanove Katoličkog školskog centra ,,lvan Pavao ll” škola za Europu- Srednja medicinska škola Bihać, te je ista upućena Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada Kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” kojom se za direktora JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” imenuje Elmedin Đuzel.