Za potrebe realizacije aktivnosti u okviru projekta Fakat je vakat za mlade, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine raspisuje Javni poziv za izradu idejnog rješenja statuete.

Predmet Javnog poziva je Izbor zvanične statuete (kipa ili statue), koja će biti dodijeljena u okviru Izbora jedinica lokalne samouprave koje su uradile najviše na unapređenju položaja mladih na lokalnom nivou u Bosni i Herecegovini u 2019. godini.

Statueta treba da bude izrađena od materijala prema ideji autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti stabilni materijali, npr. metal, keramika, kamen, terakota, drvo, staklo, papir i sl. Poželjno je da se za izradu statuete koriste autohtoni materijali karakteristični za područje Bosne i Hercegovine.

Statueta treba da bude izrađena po ideji autora, no ne smije prelaziti visinu od 40 cm. Treba da na osnovu zamisli autora oda priznanje lokalnim zajednicama koje su učinile
najviše na poboljšanju statusa mladih, a kao centralne teme kojima se autor može voditi jesu:
mladost, grad, zajednica, napredak, doprinos. Mogućnost izrade statuete u više primjeraka.

Pravo učešća imaju fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine do 35 godina starosti.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: podatke o autoru (ime, prezime, JMBG, adresa, mjesto prebivališta, broj telefona, e-mail adresa), narativni opis rješenja i 2D vizuelni prikaz rješenje, opis materijala i postupak izrade, postupak izrade treba da ima tehničke specifikacije postupka izrade, izjava da je predloženi rad djelo autora uz svojeručni potpis autora.

Svaki autor može dostaviti najviše dva prijedloga. Svaki prijedlog se zasebno dostavlja. Ukoliko je autor u mogućnosti samostalno proizvoditi statuetu, potrebno je u posebnom dokumentu
predvidjeti troškove i metodologiju izrade.

Prijedlozi rješenja ne smiju biti predstavljeni u javnosti sve do objave rezultata Javnog poziva. U suprotnom, kandidati i njihovi radovi će biti isključeni iz finalnog odabira.

Svojom prijavom učesnici neopozivo prihvataju sve uslove Javnog poziva.

Upravni odbor Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine će formirati Komisiju za izbor najboljeg idejnog rješenja statuete koja će uključiti predstavnike Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Komisija će pri izboru vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost, veza sa idejama omladinskog organizovanja, originalnost i inovativnost, te tehnička izvodljivost

Komisija ima pravo da ne odabere rješenje nagrade, ukoliko smatra da nisu dostignuti potrebni
kriterijumi. Odluke Komisije su neopozive.

Obavještenje o rezultatima Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Vijeća mladih FBiH te
stranicama partnerskih udruženja Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih
Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ukoliko Komisija za izbor najboljeg idejnog rješenja statuete utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijet će se odluka o dodjeli novčane nagrade za najbolje idejno rješenje statuete u iznosu od 1.500,00 KM potpisujući Ugovor o autorskom djelu. Isplatom autora, autorska prava prelaze na Vijeće mladih FBiH, čime Vijeće mladih stiče pravo
korištenja odabranog idejnog rješenja. Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrano rješenje plagijat, Komisija zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

Ako Komisija odluči da nijedan od prispjelih prijedloga ne zadovoljava kriterijume Javnog poziva,
Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje.

Prijedloge dostaviti putem elektronske pošte na mail [email protected] pod nazivom RJEŠENJE – STATUETA najkasnije do 22.05.2020. do 23:59h.

Radovi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi i na način pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom, neće biti ocjenjivani (uslovi predviđeni
tačkom 2 u odjeljku USLOVI KONKURSA).

Svi učesnici će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva. Svojom prijavom učesnici neopozivo prihvataju sve uslove Javnog poziva.

Komisija će najkasnije deset dana od dana zatvaranja Javnog poziva, donijeti Odluku o izboru
najboljeg idejnog rješenja statuete, saopćeno je iz Vijeća mladih FBiH.

Izvor: Biscani.net


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: