Skupština Unsko-sanskog kantona na svojoj redovnoj 6. sjednici, koja je održana                     1. 6. 2015. godine, usvojila je Prostornu osnovu Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012. – 2032. godine i Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona 2014. – 2019. godina.

Prostorni plan Unsko-sanskog kantona obuhvata period 2012. – 2032. godina, a radi se o planskom dokumentu koji treba da  odredi svrsishodno organiziranje, korištenje i namjenu zemljišta, te mjere i smjernice za korištenje i zaštitu prostora.

U skladu sa zakonskom regultivom, planiranje na svim nivoima vlasti u Federaciji mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, kulturno–historijskog, graditeljskog i prirodnog naslijeđa, tla, zraka, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, infrastrukturnih objekata i objekata veze, te zaštite sportskih, turističkih, namjenskih i sigurnosnih objekata i njihove infrastrukture. Usvajanjem Prostorne osnove stekli su se uslovi da se nastavi proces izrade Prostornog plana Unsko–sanskog kantona, odnosno prednacrta, nacrta i nacrta.

Na istoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona usvojen je i Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona 2014. – 2019. godina. Kao odgovarajući razvojni planski dokument za Kanton, sa aspekta okoliša pomoći će u procjeni okolišnih problema, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoline i zdravlja ljudi.

Izrada istoga bila je zasnovana na metodologiji rada koja je uključivala sve zainteresirane strane kao što su lokalni i kantonalni nivoi vlasti, javni i privatni sektor, nevladine organizacije i mediji kako bi se obezbjedilo što veće učešće javnosti, a time ispoštovali principi transparentnosti u izradi ovog dokumenta. Na isti je dobijena saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Savjetodavnog vijeća za okoliša Federacije BiH, te susjednog kantona, odnosno Hercegbosanske županije, a što je propisano Zakonom o zaštiti okoliša Federacije BiH.

/BISCANI.NET