Službi za poslove sa strancima prijavljeno 12.396 nezakonitih migranata

Fena

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 1. januara do 2. septembra 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 12.396 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazala je 11.491 osoba, dok ih je 1.097 podnijelo zahtjev za azil.

Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.184), Sirije (1.840), Irana (1.694), Afganistana (1.246) i Iraka (1.038), saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

VMBiH – Usklađivanje patentnopravne zaštite s evropskim propisima

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojim se područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini postepeno usklađuje sa aktuelnom pravnom stečevinom EU i ispunjava obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Izmjenama se usklađuju odredbe važećeg Zakona o patentu, kojima je uređeno područje proširenog evropskog patenta, sa izmjenama Evropske patentne konvencije iz 2000. godine, te praksom koja proizilazi iz primjene navedene konvencije. Putem izmjena važećeg Zakona bit će uklonjeni nedostaci uočeni u postupku njegove primjene.

Dopunama Zakona uvedeno je posebno poglavlje o evropskom patentu u cilju usklađivanja zakonodavstva BiH sa odredbama Evropske patentne konvencije i ispunjenja obaveza legislativne prirode za pristupanje Evropskoj patentnoj organizaciji (EPO). Dopunom se, također, uvode odredbe za povjerljivi pronalazak i postupanje Instituta za intelektualno vlasništvo u slučaju zaprimanja prijave patenta za pronalazak koji se odnosi na odbranu i sigurnost države, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

VMBiH – Dodatno jačanje Fonda za osiguranje depozita

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o garanciji za kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita BiH između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Kreditna linija od 30 miliona eura će biti usmjerena na kapitalno jačanje Fonda za osiguranje depozita kako bi se dodatno osigurala stabilnost finansijskog sektora.

Riječ je o kreditima koje EBRD odobrava na period od osam godina, sa grejs periodom od pet godina uz fiksnu kamatnu stopu plus 1 posto godišnje. Agencija za osiguranje depozita ima zakonsku mogućnost za zaduživanje i otplatu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

VMBiH: Nastavljene uštede

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2018. godine. Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 521.111.919 KM ili 55 posto u odnosu na plan. Veći iznos finansiranja u odnosu na planirani nivo je rezultat uplate sredstava sukcesije od prodaje nekretnine u iznosu 2,22 miliona KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 434.065.115 ili 46 posto u odnosu na Budžet za 2018. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 36 posto u odnosu na korigirani budžet koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

U ovom periodu nastavljene su uštede na primanjima zaposlenih i materijalnim troškovima, odnosno osnovica za plaću, naknade za topli obrok i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovini 2012. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

Po osnovu vanjskog državnog duga, isplaćeno je 443,45 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od navedenog servisiranog duga, na otplatu glavnice se odnosi 383,85 miliona KM (86,56 posto), a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,61 milion KM (13,44 posto).

U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je učestvovala sa 290,25 miliona KM (65,45 posto), Republika Srpska sa 147,84 miliona KM (33,34 posto), Distrikt Brčko sa 2,81 milion KM (0,63 posto), te državne institucije – direktne obaveze BiH sa 2,56 miliona KM (0,58 posto), saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Sa sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 5. 10. 2011. godine u Luksemburgu i 25. 10. 2011. godine u Sarajevu – Projekt bolnice u RS/A. Amandmanom se do 30. juna 2019. godine prolongira rok za povlačenje preostalih neutrošenih sredstava od 346.000 eura, koja će biti iskorištena za izradu studije izvodljivosti po Projektu za izgradnju Tehničko-ekonomskog bloka JZU Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka.

Prijedlog amandmana sa osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora BiH

SPORAZUM O SIGURNOSNOM PROGRAMU S MICROSOFTOM

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o vladinom sigurnosnom programu između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Microsoft korporacije kako bi bio postavljen okvir koji će omogućiti Bosni i Hercegovini pristup proizvodima i sigurnosnim resursima Microsofta. Prihvatanje sporazuma doprinosi većem povjerenju u osnovne proizvode i usluge Microsofta, u smislu da ne postoje “sporedni ulazi” i da se proizvodi ove korporacije, koji se koriste, izrađuju uz poštivanje svih sigurnosnih zahtjeva. Prihvatanje Sporazuma je na nekomercijalnoj osnovi, a trenutno je 28 vlada širom svijeta koje su potpisale ovaj sporazum.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa BiH. Ministarstvo sigurnosti će delegirati predstavnika za praćenje i provedbu ovog sporazuma.

USKLAĐIVANJE PROPISA SA ACQUISOM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH o usklađenosti propisa Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije (acquis) za period od 2003. do 31. 12. 2017. godine. Zadužene su sve institucije BiH da intenziviraju aktivnosti na dodatnom usklađivanju propisa s važećim acquisom. Proces usklađivanja zakonodavstva s acquisom je u aktuelnoj fazi evropskih integracija, uz ekonomsku i političku stabilnost, od ključne važnosti za sve institucije u BiH.

S obzirom na to da se vertikalna koordinacija usklađivanja s acquisom trenutno u BiH vrši na ad hoc osnovi, Direkcija za evropske integracije BiH je izvršila analizu usklađenih propisa koji su usvojeni isključivo na nivou BiH.

Prema okvirnim pokazateljima, od 2003. do 31.12.2017. godine institucije BiH su DEI BiH na mišljenje dostavile 1407 propisa od kojih je 579 usklađivano sa acquisom. Od toga je 440 propisa usvojeno. Parlamentarna skupština usvojila je 55 zakona, Vijeće ministara BiH 217 propisa i rukovodioci odnosno stručna tijela pojedinih institucija 168 propisa.

Ovim je preuzeto 600 propisa EU od kojih 168 više nije na snazi, te je neophodno da institucije BiH pristupe izmjenama i dopunama bh. propisa kako bi ih uskladili s važećim acquisom, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...