Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, kojim je predsjedavala komandantica i ministrica komunalne i infrastrukture Nihada Glamoč, je na današnjoj Petoj vanrednoj sjednici donio Naredbu kojom je naređeno Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da privremeno ustupi jedno krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom (COVID-19). 

Donesena je i Naredba kojom se naređuje trgovinama koje su bile izuzete ranijom Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, od 19. marta ove godine, da organizuju rad do 16:30 sati, izuzev dežurnih apoteka.

Štab je donio i Naredbu kojom zadužuju općinske štabove civilne zaštite da u saradnji sa Udruženjem penzionera, Crvenim križem i centrima za socijalni rad kreiraju spiskove osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština.

Donesena je i Naredba kojom se naređuje općinskim načelnicima i gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općinama, odnosno Gradu, organizuju u vremenu od 9 do 13 sati, a po potrebi i prioritetima i izvan navedenog novoutvrđenog radnog vremena. 

Štab je također donio Naredbu kojom naređuje komandantima općinskih štabova civilne zaštite u KS da Štabu civilne zaštite KS dostave sve informacije o vrsti i količini medicinske, zaštitne i druge opreme, koja je nabavljena i koja se trenutno nabavlja u cilju prevencije i sprečavanja daljeg širenja zaraze uzrokovane koronavirusom, u tabelarnom prikazu, sa naznakom kojoj službi, jedinici kao i drugoj instituciji je ista nabavljena. 

Istom Naredbom im je naloženo da obavezno uvedu 24-satno dežurstvo u općinskim štabovima civilne zaštite i da svakog dana do 10 sati dostave imena i prezimena dežurnih osoba sa brojem kontakt telefona Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite. 

Članovi Štaba su i na ovoj sjednici analizirali trenutno stanje u Kantonu, uzrokovano pojavom i širenjem koronavirusa u našoj zemlji. Razmatrali su i sve mjere i aktivnosti koje su do danas poduzete na provođenju ranijih naredbi svih nadležnih štabova civilne zaštite.

Sve o pandemiji koronavirusa čitajte na ovom linku: https://avaz.ba/tag/82572/koronavirus


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Štab civilne zaštite KS naredio Građevinskom fakultetu da jedno krilo zgrade ustupi KCUS-u / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.