U Bosanskoj Krupi danas je predstavljen Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), nova inicijativa Vlade Švicarske vrijedna 36 miliona KM koju će u narednih 12 godina provoditi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Projekt se realizuje u tri četverogodišnje faze. U prvih pet mjeseci UNDP će zajedno sa svim relevantnim zainteresiranim stranama predvoditi izradu cjelokupnog projektnog dokumenta za četverogodišnju glavnu fazu projekta. Upravo se o tome razgovaralo na sastanku u Bosanskoj Krupi kojem su prisustvovali predstavnici UNDP-a i predstavnici ekonomskih razvojnih odjela unutar jedinica lokalnih samouprava.

 

Cilj projekta je podržati decentralizaciju i lokalnu samoupravu u Bosni i Hercegovini, unaprijediti održivo i pravično pružanje lokalnih usluga i doprinijeti širenju mogućnosti ekonomskog razvoja putem fokusiranja na lokalne samouprave kao nivo vlasti koji je najbliži građanima i koji ima značajne nadležnosti nad pružanjem lokalnih usluga kao i ključnu ulogu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i poticanju privrednog rasta.

 

Rezultat projekta trebaju biti općine koje posjeduju odgovarajuće nadležnosti i finansijska sredstva, koje su poboljšale svoje demokratsko upravljanje i koje pružaju javne usluge na inkluzivan, efektivan i efikasan način, posebno usluge vezane za sektor privrede i okoliša.

 

Na osnovu definiranog općeg cilja, glavna faza projekta predviđa tri međusobno povezana smjera djelovanja koji bi trebali biti provedeni u periodu 2016.-2019. Prvi se odnosi na demokratske javne politike i dobre procese upravljanja u jedinicama lokalnih samouprava. Intervencije u ovom segmentu će se fokusirati na jačanje efikasnih i odgovornih sistema za provedbu općinskih politika koji se odlikuju valjanim i transparentnim donošenjem odluka i efektivnim upravama. Drugi smjer se odnosi na pružanje visokokvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša koje su u skladu sa potrebama građana. Aktivnosti u ovoj oblasti će pomoći da se javni prioriteti pretoče u konkretne rezultate unapređenjem kapaciteta pružalaca usluga, investicijama u infrastrukturu i poboljšanjem poslovnog okruženja. I treći smjer se odnosi na regulatorne okvire na višim nivoima vlasti koji omogućuju efektivno pružanje javnih usluga. Ovaj niz intervencija vertikalno povezuje i osigurava koherentnost između aktivnosti na lokalnom nivou i okvira politika i regulatornog okvira na višim nivoima vlasti te sistematski održava promjene.

 

U okviru svog središnjeg metodološkog pristupa projekt će nastojati stvoriti jedinstvene sinergije između sektora okoliša i privrede u cilju ostvarenja dodatne vrijednosti rezultata usluga i širenja razvojnih efekata. Na primjer, to će se postići primjenom mjera ekonomičnosti u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i stavljanjem općinske infrastrukture i usluga u funkciju ekonomskog razvoja.  Podržavanjem pružanja kvalitetnih općinskih usluga ne samo da će se zadovoljiti potrebe građana, uz posvećivanje pažnje najranjivijim kategorijama, već će se također dati doprinos investicijama i ekonomskim aktivnostima.

 

S obzirom da većina potencijalnih partnerskih JLS već ima postojeće integrirane lokalne strategije, projekt ne predviđa pomoć pri strateškom planiranju. Umjesto toga, projektna finansijska sredstva će se izričito usmjeriti na provedbu lokalnih strateških prioriteta i poboljšanje kapaciteta upravljanja razvojem. U cilju dalje isplativosti, resursi ovog projekta se neće koristiti za izradu i provedbu sveobuhvatnih programa obuke za lokalne uprave. Projekt će umjesto toga koristiti programe obuke dostupne na osnovu postojećeg javnog sistema za JLS u Bosni i Hercegovini. Nadalje, projektne aktivnosti će biti usko vezane za druge ključne i iznimno važne inicijative UNDP-a, kao što je multidonatorski program Zelenog ekonomskog razvoja i Projekt lokalnog integriranog razvoja (LID) koji finansira EU, pri čemu će se projektu na raspolaganje staviti dodatno značajno stručno znanje, resursi i mreže, koji neće biti samo isplativiji, već će također osigurati bolju koordinaciju, eliminirati preklapanje i u konačnici dovesti do dosljednije podrške partnerskim JLS.

 

Prva projektna faza će obuhvatati rad sa ključnom grupom od 18 jedinica lokalnih samouprava, organiziranih u 2 geografska klastera (sjevero-zapad, Unsko-sanski kanton/regija Prijedora; sjevero-istok, šira regija Doboj-Tuzla) koji će biti odabrani među 30 potencijalnih partnerskih JLS. Tokom procesa odabira u obzir će se uzeti lokalne uprave koje su uključene u projekte ILDP i GOV-WADE, s obzirom da one posjeduju uspostavljene strategije i sisteme općinskog upravljanja koji mogu služiti kao platforma za MEG projekt. Nastojat će se naravno ostvariti uravnotežena zastupljenost JLS iz oba entiteta koje učestvuju u projektu.

3 4 5 6 7 1

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa