Od četvrtka 23. maja 2019. godine kreće popis bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Služba za urbanističko planiranje i građenje i urbanističko-građevinska inspekcija Grada Bihaća obavještava građane i privredne subjekte, odnosno vlasnike ili korisnike stambenih, stambeno-poslovnih i drugih građevina da će od 23. maja 2019. godine Služba vršiti popis bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području Grada Bihaća.

Evidencija građevina i zahvata vršiti će se na 35 lokaliteta – zona, odnosno 35 mjesnih zajednica u Gradu Bihaću a u skladu sa Programom evidencije bespravnih građevina i zahvata na području Grada Bihaća.

Obaveza uspostave evidencije svih građevina i zahvata bez odobrenja za građenje, urbanističke saglasnosti ili lokacijske dozvole, utvrđena je odredbama člana 24. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. Glasnik USK-a broj 19/2018).

Popis bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području Grada Bihaća obavljati će studentska organizacija Tehničkog fakulteta Bihać zajedno sa građevinskim inspektorom Grada Bihaća, te se mole građani i poslovni subjekti da imaju razumijevanja za navedene aktivnosti i pruže svu potrebnu podršku studentima i inspektorima na terenu.

Studenti će imati odgovarajuće akreditacije Grada Bihaća koje će pored osnovnih podataka sadržavati i fotografiju vlasnika akreditacije.

Za sva pitanja vezana za Zakon o legalizaciji bespravno izgrađeni građevina i zahvata, njegovoj primjeni, rokovima za legalizaciju, postupkom za podnošenje zahtjeva i slično građani se mogu obratiti lično u Službu za urbanističko planiranje i građenje i urbanističko- građevinsko inspekciji Grada Bihaća.