65. sjednica Vlade Unsko – sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave članovi Vlade razmatrali su te uputili Skupštini, u dalju proceduru, Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, način prikupljanja obrada, korištenje, zaštita i čuvanje ličnih podataka, sadržaj prijave, postupak provjere prijavljenih podataka kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona. Zakonom se utvrđuju obaveze nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Unsko-sanskog kantona na transparentnost u radu.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i obaveza proistekla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije.

Principi djelovanja na kojima se bazira ponuđeni tekst zakona su da: nosioci javnih funkcija u vršenju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrasno, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti; nosioci javnih funkcija ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost; u vršenju javne funkcije nosioci javnih funkcija ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa; nosioci javnih funkcija ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit.

Godišnje prijavljivanje imovine obavezno bi se vršilo tokom vremena obavljanja funkcije u periodu od 1 . do 31 . januara svake kalendarske godine. Zakon podrazumijeva i evidentiranje poklona, a poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti i podrazumijeva: stvari, prava usluge bez naknade, te drugu ličnu korist datu ili obećanu nosiocu javne funkcije. Nosilac javne funkcije ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos. U slučaju sumnje o vrijednosti poklona nosilac javne funkcije dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.

U procesu pripreme ovog zakona, istaknuo je ministar pravosuđa i uprave Asim Dizdarević, posebno je angažirana bila kantonalna zastupnica Vildana Alibabić.

Sa današnje sjednice Vlada Kantona u skupštinsku proceduru je uputila i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, predlagača Ministarstva pravosuđa i uprave te Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, predlagača Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ponuđeni tekst Zakona o inspekcijama utvrđuje funkcionalno organizovanje inspekcija, a novine se posebno odnose na preciziranje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima, zatvaranje(pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa.