Većinom glasova usvojen rebalans Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu

usn.co.ba
Većinom glasova usvojen rebalans Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu

Gradsko vijeće Bihaća na današnjoj sjednici većinom glasova usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu. Rebalans gradskog budžeta usvojen je zbog izmjena i dopuna Programa JU „Zavod za prostorno uređenje, planiranja novih stavki za koje se ukazala potreba u toku izvršavanja Budžeta za 2018. godinu i rasporeda donacija koje nisu planirane u Budžetu za 2018. godinu.

Kako je istakla Jasmina Ćoralić, šefica Službe za financije, rebalansom budžeta prihodi za 2018. godinu projicirani su u iznosu od 27.958.338 KM ili 6,67 posto više u odnosu na prvobitni plan. U apsolutnom iznosu su povećani za iznos od 1.748.990 KM, od čega se iznos od 1.286.622 KM odnosi na tekuće i kapitalne potpore i donacije koje su već uplaćene na račun Grada Bihaća i na one za koje se očekuje uplata do kraja fiskalne godine.

U odnosu na usvojeni Budžet kod poreznih prihoda povećan je budžet za iznos 777.634 KM, a povećanje je rezultat povećanja poreza na imovinu i prihoda od indirektnih poreza. Tekuće potpore i donacije povećane su za iznos 135.622 KM, a odnose se na sredstva koja su uplaćena na račun Grada ili će biti izvršena uplata na osnovu potpisanih Ugovora sa donatorima (UNDP-učešće u MEG projektu, sredstva UNICEF-a JU Centru za socijalni rad, BH Telecom). Na bruto platama i naknadama i dopirnosima poslodavaca i ostalim doprinosima smanjen je iznos od 40.488 KM, a razlog je usklađivanje planiranih plaća i naknada zaposlenih sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Tekući grantovi povećani su za iznos 576.118 KM, a najveće povećanje na Službi za lokalno-ekonomski razvoj i to povećanje na osnovu zaključka Gradskog vijeća za finansiranje privremenog skloništa za životinje, te potpisane Sporazume između grada i finansijera određenih projekata. Riječ je o projektima program poticaja privredi (učešće grada 40.000 KM i UNDP 40.000 KM ), sufinansiranje projekta u saradnji sa USAID – izgradnja glavnog distributivnog cjevovoda u poslovnoj zoni Kombiteks – učešće grada 62.230 KM, recertifikacija grada u procesu BFC-a -22.884 KM, sufinansiranje realizacije projekta uređenja poslovne zone Kamenica – 10.000 KM, sufinansiranje projekta u okviru MEG programa u saradnji sa UNDP – učešće grada 210.262 KM, te učešće grada u sufinansiranju projektu IFAD-a – 60.000 KM.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...