U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, na prijedlog Murisa Halkića, ministra zdravstva, rada i socijalne politike razmatrana i usvojena Odluka o visini novčane pomoći za vrijeme porođaja žene- majke koja nije u radnom odnosu te Odluka o iznosu dječijeg dodatka u Unsko-sanskom kantonu.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom definirano je da se novčana pomoć za vrijeme porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu ostvaruje u trajanju od 6 mjeseci neprekidno te da se iznos novčane pomoći iz prethodnog stava, na prijedlog nadležnog ministra, utvrđuje odlukom Vlade Kantona, u skladu sa planiranim i osiguranim sredstvima. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu, kod Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike planirana su novčana sredstva za porodiljske naknade u visini od 1.407.062 KM te je na današnjoj sjednici utvrđena odluka o visini novčane pomoći za vrijeme porodaja žene- majke koja nije u radnom odnosu u iznosu od 100 KM mjesečno. Isplata pomoći vršit će se posredstvom centara za socijalni rad Unsko-sanskog kantona, a prema podnesenim zahtjevima, za svaki kalendarski mjesec.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu, kod Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike planiran je iznos od 900 000 KM za dječiji dodatak. Danas donesenom Odlukom utvrđen je iznos dječijeg dodatka u visini od 3 % prosječne plaće Kantona, ostvarene u 2019.godini.

Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona dali su saglasnost na Program utroška namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2021. godinu. U skladu Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH kojim je regulirano da se sredstva Fonda koriste za financiranje zaštite okoliša i dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama za finansiranje projekata zaštite okoliša.

– Ministarstvo je u 2020. godini utrošilo namjenskih sredstava u iznosu od 1.129.523.30 KM. Ostali, neutrošeni dio sredstava, uključujući i stanje blagajne na dan 31.12.2020.godine, iznosu od 594.84 KM prenesen je u 2021. godinu, što čini iznos od 16.352.67 KM, koliko je stanje na izvodu sa 31.12.2020. godine. Planirani prihodi u 2021. godini od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH iznose 1.209.647.33 KM te zajedno sa prebačenim, neutrošenim sredstvima iz 2020. godine čine ukupnu strukturu planiranih namjenskih sredstva za 2021. godinu u iznosu od 1.226.000, 00 KM, kaže Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

(cazin.net)