Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je 158. sjednicu.

Zaključci sjednice su usvojeni, a u nastavku donosimo kompletan izvještaj sa sjednice.

GRANT EVROPSKE KOMISIJE ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE BiH I SRBIJE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Evropska unija će od ukupno 1.647.058,00 eura, koliko iznosi procijenjena vrijednost ,,Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. godinu”, putem granta finansirati 1.400.000,00 eura. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina dok je period operativne provedbe šest godina od stupanja na snagu.

Sredstva su namijenjena projektima promoviranja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite okoliša te razvoja turizma.

Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, koji je referenca za usvajanje ovog programa aktivnosti.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

U TOKU FINALIZACIJA ODGOVORA NA DODATNA PITANJA EK

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o trenutnom stanju pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.
U toku je finalizacija odgovora na 655 dodatnih pitanja koja je Evropska komisija u junu ove godine dostavila BiH u cilju pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji.

Prema dopunjenoj Informaciji, 30 radnih grupa je u cijelosti završilo posao i dostavilo odgovore ili sporna pitanja Direkciji za evropske integracije (Sekretarijatu Komisije za evropske integracije).
Oko 600 pitanja je usaglašeno ili je u završnoj proceduri usaglašavanja, rečeno je na sjednici, a očekuje se i da preostale radne grupe finaliziraju i dostave svoje odgovore.
Svi pristigli tehnički finalizirani odgovori se prosljeđuju koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, koji ih dostavljaju vladama na potvrdu.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI SPORAZUMA SA SUSJEDIMA O PRUŽANJU USLUGA U ZRAČNOM PROMETU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske te između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.

Zaključivanje ovih sporazuma značajan je korak naprijed u procesu preuzimanja kontrole zračnog prostora Bosne i Hercegovine.

MIGRANTSKA SITUACIJA

Vijeće ministara BiH primilo je ka znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te naglasilo potrebu jačanja državne granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka migranata u BiH.

Prioriteti Bosne i Hercegovine i dalje se odnose na jačanje kapaciteta Granične policije i Službe za poslove sa strancima, realizaciju sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih te kapaciteta u području azila, kao i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima.

U narednom periodu bit će osigurano povećanje smještajnih kapaciteta za migrante na postojećim lokacijama gdje borave migranti, i to u prostore poduzeća “Bira” u Bihaću na ukupno 1.200 te u bivšoj kasarni “Ušivak” u Hadžićima na 800 mjesta.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, dnevni priljev migranata u novembru je smanjen u odnosu na oktobar ove godine. Od 31. 10. 2018. do 8. 11. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 926 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu iskazale su 872 osobe, dok je samo jedna osoba podnijela zahtjev za azil.

Od početka ove godine do 8. novembra u BiH je prijavljeno 21.708 nezakonitih migranata, a namjeru za podnošenje azila u ovom periodu je iskazalo 20.497 osoba, dok je njih 1.316 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.224), Irana (3.466), Sirije (2.616), Afganistana (2.613), Iraka (1.958) i Libije (764).

OSIGURANA KONTINUIRANA ZAŠTITA PRAVA STRANACA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o prijedlogu rješenja za osiguranje kontinuirane zaštite i pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Sredstva će biti osigurana u budžetu Ministarstva sigurnosti na poziciji tekući grantovi, a Vijeće ministara BiH više neće donositi pojedinačne odluke o izdvajanju ovih sredstava na godišnjem nivou.

Vijeće ministara na ovaj način želi da Bosna i Hercegovina osigura kontinuiranu zaštitu prava stranaca žrtava trgovine ljudima, kako bi se nesmetano primjenjivalo bh. zakonodavstvo koje propisuje posebnu zaštitu i pomoć strancima žrtvama trgovine ljudima.

RATIFIKACIJA PROTOKOLA O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA SA SLOVENIJOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, koja će biti upućena Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije.

Važenje Protokola bit će produženo razmjenom diplomatskih nota, a Protokol će važiti do kraja studijske godine u kojoj će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije.
Ovaj protokol izjednačava državljane naše zemlje sa državljanima Slovenije u pogledu plaćanja troškova studija u Sloveniji. Istovremeno, u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) svake godine je našim studentima na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji.

ADS BiH ĆE PROVESTI PRESUDE SUDA BiH I RJEŠENJA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom o rješavanju statusa zastupnika / agenta i zamjenika zastupnika / agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Agencija za državnu službu BiH zadužena je da postupi po uputama iz presude Suda Bosne i Hercegovine i dva rješenja Odbora državne službe za žalbe, kojima je naloženo poništenje Javnog oglasa za prijem rukovodećih državnih službenika u Uredu zastupnika / agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i raspisivanje novog.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pripremit će i Vijeću ministara BiH dostaviti na razmatranje za narednu sjednicu Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zastupniku / agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika / agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH.

Također, planirano je da na narednoj sjednici bude razmatran prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za razrješenje aktuelnog zastupnika / agenta i zamjenika zastupnika / agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava te imenovanje vršilaca dužnosti do okončanja procedure novog javnog oglasa.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU VMBiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o svom radu za 2017. godinu, koji sadrži aktivnosti koje su ministarstva, između ostalih, provela u prošloj godini, u daljnjem unapređenju regionalne i međunarodne saradnje u procesu pristupanja Evropskoj uniji te ispunjavanju obaveza Vijeća ministara BiH iz Reformske agende.

Generalni sekretarijat će Izvještaj, nakon dopunjavanja, dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

KONTINUIRANO JAČANJE INSTITUCIJA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice „Analiza potreba za obukama zaposlenika u institucijama u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima vlasti za jačanje kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom“ i Plan obuka.

Jedan od ciljeva je stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH putem jačanja institucionalnih kapaciteta za saradnju sa dijasporom na svim nivoima vlasti, putem niza tematskih obuka za državne službenike, čime bi se izgradila baza znanja unutar javnog sektora za rad sa dijasporom. Usvojenim Planom obuka bit će obuhvaćeni službenici entitetskih i državnih institucija.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u proteklom periodu uložilo dosta napora u jačanje kapaciteta za saradnju sa dijasporom na lokalnom nivou, sarađujući sa više općina u BiH.

BiH ĆE SVOJE POTENCIJALE PREDSTAVITI NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o osnivanju Organizacionog odbora za učešće Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, koja će biti održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021. godine.

Ova svjetska izložba bit će jedan od najvećih globalnih događaja od velikog privrednog i značaja u oblasti kulture, a očekuje se predstavljanje oko 200 zemalja. To je još jedna prilika za Bosnu i Hercegovinu da predstavi svoje potencijale u oblastima privrede, kulture, turizma i inovacija. Učešće na EXPO 2020 Dubai koji će biti održan pod temom „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ otvara potencijalne mogućnosti pristupa tržištima zemalja za ukupno 3,2 milijarde potrošača.

Organizacionim odborom, u kojem će biti predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava te Agencije za unapređenje stranih investicija, Vanjskotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta, predsjedavat će ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Organizacioni odbor će, između ostalog, pripremiti i Vijeću ministara BiH predložiti program učešća Bosne i Hercegovine na EXPO 2020.