U Bihaću je danas održana 130. redovna sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona, na kojoj je proglašeno stanje prirodne nepogode na području USK.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona, radi zaštite i spašavanja ljudi od novog koronavirusa (COVID-19), Vlada Unsko-sanskog kantona proglašava stanje prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona, objavljeno je na zvaničnoj stranici Vlade USK.

Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti te nadležni općinski štabovi civilne zaštite su dužni da stave na raspolaganje sve resurse Kantonalnom štabu civilne zaštite koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugroženim područjima.
Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije su dužne da odmah organizuju rad u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnom štabu civilne zaštite, navedeno je.

Kako se dalje navodi, nalaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima može angažovati odgovarajuće kantonalne, gradske i općinske službe zaštite i spašavanja kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona nastavlja s radom na način da će pružati podršku i predlagati preventivne i druge mjere Kantonalnom štavu civilne zaštite u spriječavanju i ublažavanju posljedica izazvanih novim koronavirusom.

Troškovi koji nastanu angažovanjem Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnih službi zaštite i spašavanja te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i iz ostalih finansijskih izvora u skladu sa važećim propisima.

Zadužuje se Kantonalni štab civilne zaštite da u skladu sa ovlaštenjima preuzme sve aktivnosti koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području od momenta stupanja na snagu ove Odluke, odnosno sve do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne nepogode.

Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite su dužni o preduzetim mjerama redovno izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona i druge organe u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Premijer USK, po funkciji komandant štaba Civilne zaštite USK Mustafa Ružnić, apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i mjera, a posebno osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije kako ne bi ugrozili zdravlje ostalih građana, saopćeno je na stranici Vlade USK.