11. prodaja zgrade Krajinaputeva na Bedemu

abc.ba
Odlukom odbora povjerilaca od 19.07.2017. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika ''Krajinaputevi'' dd Bihać objavljuje oglas o 11. prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika.

Prodaja imovine će se održati 23.08.2017. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u Bihaću, na adresi Bedem broj 1, Bihać.

Predmet prodaje nepokretna imovina slijedećih karakteristika:

LOT 1

Opis nepokretnosti:

* Poslovi objekt, zv. “upravna zgrada”; veličina objekta 24,4 x 13,85 m, nepravilnog oblika; godina izgradnje 1888.g. (dograđen 1965.g. + adaptiran i saniran); spratnost: S+P+1; Objekt se sastoji od: Suteren površine 248,67 m²; prizemlje površine 249,13 m² i poslovni prostor od 248,64 m²;                                                                                                                                                                                                     *  k.č.br. 5073 zv. “Upravna zgrada i dvorište”, način korištenja: kuća i zgrada u površini od 237 m² i zemljište uz privredu zgradu u površini od 638 m², ukupno 875 m², upisana u p.l.br. 2607 k.o. Bihać-Grad, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća k.č.br. 5073  zvana “upravna zgrada i dvorište”, u površini od 875 m², upisana u z.k.ul.br. 4395 k.o. Bihać-Grad.

Početna cijena u KM za XI prodaju: 650.000,00 KM

USLOVI I NAČIN PRODAJE IMOVINE: 

 • Imovina će se prodavati kombiniranom metodom – pismenim ponudama i usmenim nadmetanjem.
 • Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica čije pisane ponude do 23.08.2017. godine do 11,45 sati budu fizički dostavljene na adresu: KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać u stečaju, ul. Bedem 1, Bihać i to u zatvorenoj koverti koja će biti potpisana od strane ponuđača i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM. Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun „KRAJINAPUTEVI“ d.d. Bihać-u stečaju, broj: 3385002275440954 otvoren kod UNICREDIT BANK d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: 1.
 • Pisana ponuda treba sadržavati naziv ponuđača, predmet ponude, ponuđenu cijenu te originalni primjerak uplatnice o uplati depozita. Početna cijena pisane ponude ne može biti niža od utvrđene početne vrijednosti Lot-a na oglasu.
 • Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama prodavaoca od strane komisije koja će biti imenovana na dan prodaje.
 • Minimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1.000,00 KM od posljednje ponuđene cijene, a maksimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10.000,00 KM od posljednje ponuđene cijene.
 • Prodaja nepokretnosti biti će zaključena kada nakon otvaranja ponude i čitanje cijena, odnosno nakon zadnje usmene ponude na javnom nadmetanju i trećeg upita stečajnog upravnika nitko od zainteresiranih kupaca ne izjavi da daje novu cijenu uvećanu za iznos naveden u prethodnom stavu.
 • Prvoplasirani kupac dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana održane prodaje, tj. zaključno sa 23.09.2017. godine (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temeljem rješenja suda o dosudi i protoka roka za žalbu nakon izdavanja rješenja od strane suda.
 • Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno uplaćenog depozita, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti od strane stečajnog upravnika uplatiti kupoprodajnu cijenu, u protivnom isti također gube potpuni iznos uplaćenog depozita.
 • Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.
 • Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu “VIĐENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige kod Općinskog suda u Bihaću i Grada Bihaća o svom trošku.
 • Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porez na prijenos nepokretnosti, administrativne takse, izlazak geometra na teren i ostalo).
 • U slučaju da se na nadmetanje prijavi više kupaca, a čija početna cijena bude identična, te u slučaju da navedeni ponuđači ne uvećaju cijenu po pozivu stečajnog upravnika u usmenom djelu nadmetanja, u tom slučaju za prvoplasiranog kupca se proglašava kupac koji je prvi dostavio ponudu na adresu prodavaoca u predviđenom roku, o čemu će posebnu evidenciju voditi uposlenici prodavaoca, te o datumu i mjestu dostavljanju ponude sačiniti službenu zabilježbu, odnosno izdati potvrdu ponuđaču o vremenu prijema ponude.
 • Prilikom javnog nadmetanja jedan ponuđač može biti rangiran samo na jednom mjestu, bez obzira na broj ponuđenih cijena.
 • Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/181-788.


0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...