Često najavljivana rekonstrukcija Vlade USK-a konačno je izvršena.

Natpolovičnom većinom od 16 glasova Skupština USK izglasala je nepovjerenje Vladi Izudina Saračevića, a istim brojem glasova imenovana je i nova Vlada USK na čelu sa Huseinom Rošićem, čime je nastavljena beskrajna igra kadrovanja ovdašnje politike koja najčešće traje i po čitave mandate.

Ovim dešavanjima prethodio je i okvirni koalicioni sporazum za djelovanje Zakonodavne i Izvršne vlasti u Unsko – sanskom kantonu između SDA i SBB. To je konačno otvorilo mogućnost realizacije planapostavljanja Dženisa Šabulića za ministra Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a ispred SBB-a kao što smo i pisali ranije.

Ova informacija ne bi bila toliko interesantna da mr. ph. Dženis Šabulić nije vlasnik apoteka B-Pharm Bihać, odnosno da se ne radi o očitom sukobu interesa.

Nakon što smo objavili ovu informaciju, prije tačno dva mjeseca, Šabulić se oglasio demantom u kojem je pokušao uvjeriti javnost da se radi o dezinformacijama, te je objasnio da ga je SBB predložio za kandidata gradonačelnika Bihaća, a ne ministra.

Ipak, SBB Bihać na narednim izborima neće imati svog kandidata za gradonačelnika, nego će podržati kandidata SDA – svojih dojučerašnjih zakletih protivnika, a Dženis Šabulić je unatoč očitom sukobu interesa imenovan za ministra Ministarstva zdravstva USK-a, što sve zajedno dovoljno govori o nedosljednosti i neprincipijelnosti današnje politike.

Povodom ovih događaja vlasnica apoteka ‘Europharm’ iz Bihaća, Aida Alagić je sazvala konferenciju za medije, ističući imenovanje Šabulić Dženisa za ministra zdravstva, rada i socijalne politike USK-a kao klasični sukob interesa.

Saopćenje pročitajte u cjelosti:

Obzirom da je za ministra zdravstva, rada i socijalne politike u nedjelju 10.7.2016. godine, imenovan Dženis Šabulić, sa punim pravom i dapače obavezom, kao vlasnik najveće Grupacije apoteka na USK, u obavezi sam upoznati građane, javnost, medije, zdravstveni sektor, ali i upozoriti političare i političke strukture na okolnosti imenovanja, i činjenice da navedena osoba nema nikako uvjeta da bude ministar.

Ne treba zaboraviti da riječ ministar znači sluga, da se radi o poziciji visokog državnog službenika koji bi trebao svojim radom, svojim rezultatima, svojim primjerom, da bude predvodnica, organizator ali i uzor u smislu poštivanja zakona i zakonskih odredbi.

Ali navedena osoba je sve samo ne neko ko bi imao pravo da bude sluga narodu, da vodi i upravlja jednim posebnim resorom, a to jezdravstvo, rad i socijalna politika.

Naime, radi se o osobi koja se u toku svoje kratke poslovne karijere svojim ponašanjem i djelovanjem dokazala kao osoba koja na razne načine kri zakone, uredbe, pravilnike sa zakonskom snagom koji upravo uređuju oblast zdravstva i sa punim pravom izražavamo bojazan šta se može očekivati od osobe koja je disciplinski kažnjavana od farmaceutske komore, koja ne poštuje federalne propise iz oblasti zdravstva.

Razloga za ove navode je mnogo:

Šabulić Dženis je u sudskom registru od 7.12.2011. do 24.05.2016. upisan kao 100% vlasnik i osnivač „B-pharm“ apoteka, a pored toga i DAN-DANAS je u Sudskom registru upran kao lice odgovorno za stručni rad i poslovanje poslovne jedinice „B-pharm“ apoteka u Bužimu. Pa se punim pravom prije svega na početku pitamo je li dotični radi u Apoteci u Bužimu ili je Ministar u bihaći ili možda oboje?

Samo ove činjenice, a bez daljnjeg iznošenja mnogobrojnih razloga, su dovoljne da ova osoba ne može nikako upravljati resorom zdravstva. Jer je protuvzakonito da vlasnik kapitala i to vlasnik apoteka (u ovom slučaju Šabulić), upravlja resorom zdravstva i sam sebi potpisuje rješenja, i sam sa sobom vodi upravne postupke…

Ovako nešto se u uređenim državama i administracijama nikad ne bi moglo dogoditi, I ovo je slučaj bez presedana.

O tačnosti gore navedenih navoda govori i historijski izvod iz Sudskog reistra od 13.7. iz kojeg je jasno i nedvosmisleno vidljivo da je kao osnivač „B-pharm“ apoteka upisan Dženis Šabulić i da je isti prije mjesec i pol dana izvršio promjenu u sudskom registru i osnivačka prava prebacio na svog uposlenika Muhameda Talakića.

Međutim iz historijskog izvoda iz Sudskog registra je vidljivo da je Dženis Šabuliću Sudskom registru na dan 13.7.2016.godine upisan kao osoba odgovorna za stručni rad apoteke „B-pharm“- poslovna jedinica u Bužimu.

Kako neko može biti istovremeno odgovoran za stručni rad apoteke „B-pharm“ u Bužimu i ministar zdravstva?

A činjenica da je Šabulić osnivačka i vlasnička prava prebacio na uposlenika Muhameda talakića prije mjesec i pol dana je jedna simulacija sa ciljm obmane javnosti, medija, zdravstvenih radnika, zavoda, ministarstva i svih drugih insitucija na USK.

O svemu ovome svjedoči izvod iz sudskog registra broj 017-0-Reg-R-16-000393 Općinskog suda Bihać. 

Šabulić je protivzakonito pokušao da preuzme prosore Doma zdravlja u bihaći u to prostore područnih ambulanti JU Doma zdravlja Bihać, ali je u ovim naumima osujećen uz pomoć Federalnog ministarstva zdravstva, Ureda ombdusmena u BiH i PZU „Europharm“ apoteka.

Naime, nakon što mu je uspjelo u prvohj polovini 2012, da uz podršku Upravnog odbora i tadašnje direktorice Doma zdravlja Azre Ćehić, koja je SDP kadar, zakupi prostor u prizemlju Doma zdravlja u Bihaću, njegove ambicije se an tome nisu zaustavile, već u dogovoru sa Upravnim odborom Doma zdravlja u Bihaću i tadašnjom direktoricom Ćehić zaključuje aneks ugovora o zakupu broj OPU-763/12 po kojem on kao vlasnik PZU „B-pharm“ apoteka zakupljuje sve područne ambulante na poručju općine Bihać.

Ovaj navod potvrđuje informacija koju je izdao Dom zdravlja Bihać broj 2072/12. 

PZU „Europharm“ uz asistenciju Institucije ombdusmena za ljudska prava obraća se ZU Doma zdravlja Bihać što dokazujemo zhtjevom za psirtup informacijama o zakupu poslovnih prostorija broj 99/12.

Intervencijom tadašnjeg ministra zdravstva prof.dr.Rusmira Mesihovića, jasno je data instrukcija tadašnjoj direktorici Ćehić da se navedeni ugovor o zakupu nije mogao zaključiti te je Dom zdravlja Bihać morao raskinuti aneks ugovora OPU-763/12.

O istinosti gornjih navoda govore i dokazi:

Odgovor federalnog ministarstva zdravstva broj 06-37-7754/12
Obavijest ZU Dom zdravlja Bihać broj 419/13 od 5.3.2013

Opradana i izražena je sumnja da je upravo Šabulić iznajmio domu zdravlja Bihać prostor u kojem se nalazi ambulanta Doma zdravlja Bihać na Ozimicama 2 u bihaću, te da Šabulić uopće nikako ne plaća zakupninu u prostoru Doma zdravlja Bihać, nego istu kompenzira za prostor u kome se nalazi ambulanta Doma zdravlja na Ozimicama

Nebrojenim aktima već 3 godine smo od uprave Doma zdravlja tražili informaciju da li je ambulanta Doma zdravlja Bihać, a koja se nalazi u bihaćkom naselju Ozimice 2 iznajmljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i informaciju sa kim je i pod kojim okolnostima zaključen ovaj Ugovor. Ugovor je zaključila tadašnja direktorica Doma zdravlja Azra Ćehić.

Instittucija ombdusmena u BiH je poslojećoj upravi Doma zdravlja Bihać dala jasnu i nedvosmislenu preporuku da mora, kao javna institucija omogućiti pristup informacijama, ali do danas odgovor od menadžmenta doma zdravlja Bihać nismo dobili.

Obzirom da dom zdravlja Bihać i pored jasne i nedvosmislene naredbe institucije ombdusmena u BiH ima obavezu dati informaicju- šuti…naše sumnje su potpuno opravdane.

Šabulić je u pokušaju da protivzakonito otvori internacionalnu apoteku u vlastitom prostoru u ulici Gazi Husrev Begova obmanuo Federalnu farmaceutsku komoru, koristeći se lažima, prevarama, krivotvoreći činjenice i dokumente.

Dženis Šabulić je krajem 2015.godine podnio zahtjev kantonalnom ministarstvu zdravstva USK sa namjerom da u centru grada Bihaća, ( u svom novom vlastitom prostoru napravljenom u najužoj gradskoj jezgri za vrijeme SDP vladavine u Bihaću) otvori apoteku. Prostor se nalazi u ulici Gazi Husref Begova u najužoj gradskoj jezgri.

Kako zbog zakonske regulative nije imao tu mogućnost, svoj zahtjev je preinačio u zahtjev za otvaranje internacionalne apoteke, iako takva lokacija nema uvjete za dobijanje takvog rješenja.

Stručna komora magistara farmacije FBiH Sarajevo je hitno obavijestila apoteke da je dženis šabulić pokušao da obmane stručnu komru te da će zbog toga protiv istog biti pokrenut i disciplinski postupak. Te je drugim aktom Federalna farmacutska komora povukla saglasnost za otvaranje internacionalne apoteke na lokaciji Gazi Husref begova.

Dana 27.6.2016. godine kantonalno ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike je obavijestilo PZU „Europharm“ da je donijelo rješenje kojim je zahtjev za otvaranje internacionalne paoteke na lokaciji Gazi Husref Begova ODBIJEN kao neosnovan.

O svemu anvedenom svjedoče i:

Odgovor Federalne farmaceutske komore broj 01-323/16
Opoziv stručnog mišljenja komore za otvaranje apoteke broj 01-0-331/16
Obavijest Kantonalnog ministarstva zdravstva BROJ 09-37-3282-2/16

Šabulić godinama krši Zakone, uredbe, Pravilnike sa zakonskom snagom koji uređuju oblast zdravstva i kroz otvaranje poslovne jedinice u Ključu!

Naime rješenjem općinskog suda u bihaću, broj 017-0Reg-15-000019 od 6.11.2015., u Sudski registar je upisana poslovnica „B-pharm“ apoteke u Ključu.

Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj 06-37-7769/15 od 4.1.2016. poniteno je Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne poitike USK broj 09-37-7202-UP-1/15 od 10.11.2015.

Iako je o svemu obaviještena Federalna i Kantonalna farmaceutska inspekcija, do momenta pisanja ovog akta poslovnica „B-pharm“ apoteka u Ključu normalno radi, a odgovorna osoba za stručni rad apoteke je upravo lice ovlašteno za rad „B-pharm“ apoteka, odnosno nova direktorica apoteka.

Izdavanje lijekova sa esencijalne liste osiguranicima ZZO USK bez potpisanog Ugovora sa Zavodom zdrastvenog osiguranja USK vrhunac pokazivanja moći, bahatosti i bezzakonja Šabulića.

28.1.2016.godine Zavod zdravstvenog osiguranja je raspirao javni poziv apotekama USK za dostavljanje prijava i uspostavljanje ugovornog odnosa. Međutim PZU „B-pharm“ apoteke prilikom raspisivanja poziva nisu nikako ispunile uvjete iz javnog poziva i nisu potpisale Ugovor sa ZZO USK? Ali i pored toga apoteke B-pharm su bez ugovora izdavale lijekove sa esencijalne liste, te kao dokaz dostavjlamo kopiju fiskalnog računa PZU B-pharm apoteka.

A da bi se PZU B-pharm ipak omogućilo da dobiju ovlaštenje za izdavanje lijekova koji se izdaju na teret sredstava ZZO USK, od strane ZZO USK raspisan je novi javni poziv, 25.3.2016. što je samo još jedan presedan i pokazivanje drskosti, političke moći i utjecaja institucije.

Obmanjivanje javnosti i građana USK, služeči se lazima

Prije dva mjeseca Šabulić je portalu ABC, a u vezi glasina u javnosti daće se imenovati za ministra zdravstva dao saopćenje da se radi o lažima, da on nije nikako ćlan SBB stranke. Ove činjenice govore da se radi o osobi koja n epreza od laganja. O ovim činjenicama svi se mogu lako upoznati samo sa pregledom izjave koju je ova osoba dala kao saopćenje portalu ABC prije dva mjeseca.

Poslanici skupštine USK su bili detaljno upoznati sa svim činjenicama i dokazima, te ostaje sporno komisija za mineovanje na čelu sa nijazom Hušićem mogla imenovati šabulića za ministra, odnosno kako je Rošič, kao premijer, u svoj tim imenovao ovu osobu? Šta je pozadina ovog imenovanja treba da odgovori premijer Rošić.

Naime, poslanicima skupštine USK, članovima komisije za imanovanje na čelu sa Nijazom Hušićem, je 24.6.2016. godine dostavljen predmet-otvoreno pismo protiv imenovanja Dženisa Šaulića…  u kome je detaljno i sa kompletnim dokazima navedeno zašto šabulić nikako ne može biti imenovan. Komiisija na čelu sa Hušiće,, ali i svi poslanici u skupštini imali su sve informacije 15 dana prije imenovanja Šabulića.

Kako je komisija za imenovanja na čelu sa Hušićem ignorisala naše dipise, opbratili smo se 29.6.2016.godine i tužilaštvu USK, aposebno s obzirom na okolnosti oko pokušaja protivzakonitog otvaranja apoteke u Šabulićevom prostoru u ulici Gazi Husref Begova, za koje bi sam sebi trebao da izda Rješenje, ali i svih gore navedenih činjenica u smislu sukoba interesa, nepoštivanja propisa, kršenja zakona, drsko pokazivanja političke moći, pritisaka.

Očigledno je da Šabulić ima pravni interes da bude imenovan upravo kao ministar zdrvstva USK kako bi riješio svoje probleme i sam sebi, za svoj vlastiti prostor potpisao Rješenje, i dao saglasnost za rad-protivzakonito, li i spriječio djelovanje Kantonalnog ministarstva zdravstva u slučaju apoteke B-pharm poslovnica Ključ, te vršio pritisak na ZZO USK, ali i mnogobrojne zdravstvene ustanove na USK.

Te ovim saopćnjem izražavamo sasvim opravdano strah i bojazan, jer iz svega gore navedenog evidentno je da se radi o osobi kojoj laganje, prijetnje, simulacije, politički pritsi nisu strani.

Poznato je da ministar kao sluga narodu mora raditi u javnom interesu, ali ovdje je iz svega gore navedenog evidentno da se radi o osobi koja bi radija prije svega za sebe i rješabala prije svega svoje probleme, a to je problema poteke u njegovom vlastitom prostoru u lici Gazi Husref begova, ali i problem apoteke B-pharm u domu zdravlja u Bihaću, probleme oko poništavanja rješenja za apoteku u B-špharm u Ključu…

O ovom imenovanju biti će obaviješten i Ured visokog predstavnika u biH kao i institucija ombdusmena u BiH, stoji u Saopćenju za medije u vezi imenovanja Šabulić Dženisa za Ministra zdravstva, rada i socijalne politike USK kojeg potpisuje Aida Alagić, vlasnica ”Europharm” apoteka iz Bihaća.

/abc