Piše: Biscani.net

Gospodinu Rami Suliću, direktoru JU Službe za zapošljavanje USK, postavili smo 14 pitanja na koja je odgovorio iskreno i bez zadrške.

Svjesni činjenice propale privrede u BiH, razrušene zemlje ratom, enormno velikim protraćenim donacijama međunarodne zajednice i prijatelja BiH, ratnim i posleratnim profiterstvom koje je bančilo i banči ono što bi moglo biti privredna snaga i prostor za zaposlenje, koje sve zajedno utiču na ukupnu nezaposlenost u BiH, moramo si pogledati u oči i priznati: 40% ukupno prijavljenih nezaposlenih lica po zvaničnoj statistici JU Službe za zapošljavanje USK su NKV radnici (nekvalifikovani)!

 

1. Kako biste opisali Vaš rad u Zavodu?

1. Rad u sektoru posredovanja u zapošljavanju i obezbjeđenju materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba je izuzetno težak i odgovoran, posebno iz razloga što je ovaj sektor  već dugi niz godina opterećen visokom stopom nezaposlenosti i uglavnom usmjeren na sferu socijalnih davanja (administriranje zdravstvene zaštite za nezaposlene, materijalna sigurnost za vrijeme trajanja nezaposlenosti, socijalna zaštita boračke populacije, ostvarivanje prava na penziono osiguranje, itd…). Sve navedeno je uticalo da su se sve javne službe za zapošljavanje u F BiH udaljile od svoje osnovne djelatnosti odn. od posredovanja u zapošljavanju i provođenja mjera aktivnih politika zapošljavanja, a u korist pasivnih mjera i osiguranja svih oblika  socijalne zaštite nezaposlenih lica. Rad sa ovom populacijom je izuzetno težak, posebno sa tzv.rizičnim grupama teško zapošljivih osoba tj. osoba koje duži vremenski period nisu u mogućnosti naći stalno zaposlenje.

Vrlo važan podatak, koji se odnosi na finansijske obaveze Službe po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, dovoljno govori o finansijskom opterećenju Službe po navedenom osnovu. Po navedenom osnovu u mjesecu aprilu tekuće godine uredno smo izmirili sve obaveze:
– redovna novčana naknada za vrijeme trajanja privremene nezaposlenosti za 1659 korisnika isplaćena u iznosu od cca.500.000,00 KM;
– doprinosi za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba za 27.041 korisnika prava za prvi kvartal 2015.godine,  isplaćeni u iznosu od cca.530.000,00 KM.

Pored toga, kao izuzetno važno želimo naglasiti i naše stalne pokušaje iznalaženja adekvatnog zakonitog rješenja milionskih dugovanja prema ZZO USK po osnovu doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba, iznos ovog dugovanja trenutno se kreće oko 50 mil KM, predstavlja apsolutno nenaplativo potraživanje nastalo kao posljedica neprovedivih odluka zakonodavne vlasti/Skupštine USK iz perioda 2002-2005. godine. Optimizam ulijeva Zaključak Skupštine USK o organiziranju i održavanju tematske sjednice Skupštine i Vlade USK u cilju rješavanja ove problematike.

2. Koliko ljudi je prijavljeno i čeka zaposlenje?

Zadnji podaci za USK govore o brojci od 45.899 nezaposlenih odnosno o stopi nezaposlenosti od 59,50% , dok je broj onih koji imaju radna mjesta 31.238 odnosno 15,16% stopa zaposlenosti.

Stanje na području općine Bihać je najbolje u odnosu na druge općine kantona, 11.541 zaposlenih odnosno 27,64% stopa zaposlenosti u odnosu na 10.187 nezaposlenih odnosno 46,68%. Procjena radno sposobnog stanovništva starosne dobi između 15-65 godina starosti iznosi 41.759.

3. Koliko se u prosjeku čeka na zaposlenje?

U zavisnosti od kvalifikacione strukture nezaposlenih osoba prosjek čekanja na zaposlenje varira od 1-3 godine za osobe sa VSS, 1-5 godina za osobe sa VŠS, dok osobe sa SSS ili oni bez kvalifikacija NKV na zaposlenje čekaju između 5-10 godina. Naravno, ovi statistički pokazatelji nisu pravilo jer suvremeno tržište rada diktira uvjete za dobijanja radnog angažmana koje pored formalnih kvalifikacija zahtijeva i dodatne kompetencije, znanja i vještine. S jedne strane postoji velik broj nezaposlenih osoba gotovo svih profila zanimanja, a istovremeno s druge strane postoji potreba za određenim brojem radne snage, koja nema potrebne kompetencije prema zahtjevima poslodavaca.

4. Koje profesije se najviše prijavljuju na Zavod?

Sve profesije koje su produkt obrazovnog sistema su ravnopravno zastupljene na evidencijama nezaposlenih osoba, možemo eventualno govoriti o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima na tržištu rada kao i o prijekoj potrebi korekcije upisnih politika srednješkolskih i visokoškolskih obrazovnih institucija u USK, a na osnovu rezultata istraživanja tržišta rada.

Najbrojnija zanimanja prema kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih su slijedeća:
VSS – dipl.ekonomisti, diplomirani pravnici, dipl.ing.poljoprivrede, dipl.ing.prehrambenih tehnologija, ….
VŠS – ekonomisti, nastavnici razrednog smjera, viši medicinski tehničari, ing.mašinstva, ing.tekstila, …
SSS – ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, mašinski tehničari, poljoprivredni tehničari, tehn.finalne obrade drveta, …
KV –  prodavači, automehaničari, krojači, instalateri, vozači, …
PK – zidari i tesari,…
NKV – 18.120 osoba bez ikakvih kvalifikacija odnosno cca.40% ukupno prijavljenih nezaposlenih lica, što predstavlja izuzetno zabrinjavajući podatak!!!

5. Koje profesije poslodavci traže najviše?

Trenutno stanje na tržištu rada (domaćem i međunarodnom) karakteriše potražnja slijedećih kadrova: farmaceuti, dipl.ing.IT/informatčkih tehnologija, programeri, dipl.ing.građevine, dipl.ing.arhitekture, radnici medicinske struke za inostrana tržišta rada, zavarivači, CNC programeri i mehatroničari, …

6. Da li radite na nekim projektima u svrhu olakšavanja zapošljavanja?

Naravno, Služba u kontinuitetu provodi programe aktivnih politika zapošljavanja kojim omogućava prvo zapošljavanje mladih osoba bez radnog iskustva, sezonska zapošljavanja, program zapošljavanja javnih radova, obuke uz rad i zapošljavanje, pokretanje vlastitog businessa/samozapošljavanje, zapošljavanje žena i drugih rizičnih i teško zapošljivih kategorija, zapošljavanje/samozapošljavanje Roma, itd…

Na godišnjem nivou po ovom osnovu zapošljavamo cca.1000 osoba svih obrazovnih profila uz plasman od cca.2,5 miliona KM (radi se o sredstvima FZZZ Sarajevo i Jedinice PIU SESER Ministarstva rada i socijalne politike BiH).

7. Ako ima takvih projekata, možete li nam nešto više reći o njima?

25. maja bit će raspisan javni poziv za učešće na navedenim projektima u 2015.godini (Javni poziv će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na web site FZZZ Sarajevo i JU SZZ USK Bihać kao i na oglasnim pločama svih općinskih biroa rada).

Učešće na ovom javnom poziva predviđa elektronski online način apliciranja i vrlo pojednostavljenu proceduru novog zapošljavanja i ugovaranja obaveza. Ugovorno razdoblje se kreće od 6 mjeseci za osobe sa SSS do 12 mjeseci za osobe sa VSS/VŠS, odnosno do 3 mjeseca za sezonsko/periodično zapošljavanje. Programi samozapošljavanja “Start Up 2015” predviđaju podršku otvaranja vlastitog businessa uz podršku do 15 kalendarskih mjeseci, a u narednih 30 dana očekuje se i raspisivanje javnog poziva za program podsticaja zapošljavanja uz obuku i rad.
Ukupna finansijska vrijednost ovih programa za tekuću 2015. godinu procijenjena je na  iznos od cca.2,2 mil KM i omogućit će novo zapošljavanje oko 1000 nezaposlenih osoba.

ramo-sulic

8. Da li imate neki program koji olakšava pripravnicima nalaženje prvog posla?

Program “Prvo radno iskustvo” je prilagođen upravo za navedenu ciljnu grupu mladih osoba starosne dobi 15-30 godina bez radnog iskustva (12 mjeseci za VSS/VŠS i 6 mjeseci za SSS), na godišnjem nivou kroz ovakve oblike podsticaja zapošljavanja prvo radno iskustvo na nivou USK stekne cca.200 mladih nezaposlenih osoba.

9. Da li imate programe za volontere?

Ne, nažalost ovakav vid programa podsticaja za obavljanje volonterskog staža je napušten prije nekoliko godina zaokretom u planiranju aktivnih politika zapošljavanja na nivou svih javnih službi za zapošljavanje u F BiH. Na godišnjem nivou se na području USK, od strane poslodavaca omogući obavljanje volontiranja za cca.400-500 nezaposlenih osoba.

10.  Da li nam možete reći nešto više o doškolovavanju i prekvalifikacijama osoba sa ciljem odlaska u inostranstvo?

Centar za edukaciju i stručno osposobljavanje JU SZZ USK Bihać radi punim kapacitetom kroz prekvalifikaciju u proizvodnim zanimanjima građevinske i metalske struke, a posebno je izražen interes za prekvalifikacijom u zanimanje “zavarivač” (postupci zavarivanja REL, CO2, MAG, MIG, TIG, …) jer je ovo zanimanje veoma traženo na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

Trenutno radimo na proširenju naših usluga u ovom segmentu rada i planiramo uvođenje nekih novih zanimanja npr.CNC operateri i mehatroničari (aktivnost planiramo realizirati u suradnji sa Tehničkim fakultetom iz Bihaća). Kroz redovne kurseve i organizaciju vanrednih polaganja u navedenim zanimanjima na godišnjem nivou izvršavamo prekvalificiranje cca.300 osoba dok je ukupan učinak Centra u 50.godina rada i postojanja cca.12.000 prekvalificiranih lica.

Trenutno, također, radimo na stvaranju preduslova za saradnju sa međunarodnim organizacijama kako bi dodatno unaprijedili rad Centra.

11. Zašto je toliko zainteresovanih za odlazak u inostranstvo, a ovdje se ništa ne radi da se to spriječi i oni zaposle?

Tržište rada u BiH/F BiH je segmentirano odnosno ne postoji jedinstveno tržište rada, ekonomska situacija je izuzetno teška te je opće stanje privrede izrazito loše uzimajući u obzir neprimjerena zakonska rješenja i opterećenost privrede raznim oblicima poreza i doprinosa. Sve ovo je stvorilo izuzetno nepovoljan ambijent za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta u realnom/proizvodnom sektoru tako da se u ovakvim okolnostima bh.radnici sve više okreću međunarodnom tržištu rada.

Problem visoke nezaposlenosti nije problem samo javnih službi za zapošljavanje već svih institucija vlasti i društvene zajednice u cjelini. Aktivnosti koje mi poduzimamo nisu dovoljne za značajnije popravljanje stanja u ovoj oblasti tako da aktuelne institucije vlasti moraju preuzeti odgovornost za stvaranje povoljnijeg ambijenta za nova ulaganja i pokretanje novih investicija što bi u konačnici rezultiralo novim zapošljavanjem i smanjenjem odliva kadrova u inostranstvo.

12. Da li imate još nekih interesantnih aktivnosti za koje bi javnost trebala znati?

Proteklih godina pokušavamo se “osloboditi” tereta socijalnih davanja i administriranja zdravstvene zaštite za nezaposlene osobe te ove obaveze prebaciti na nadležne ustanove kako bi se u punom kapacitetu posvetili svojoj osnovnoj zakonskoj djelatnosti – posredovanju u zapošljavanju i pripremi za tržište rada, i naravno značajnije promjenili odnos broja zaposlenih i nezaposlenih.

Također, pokušavamo stvoriti uvjete za selekciju nezaposlenih osoba na aktivne i pasivne tražioce zaposlenja kako bi više pažnje posvetili nezaposlenim koji zbilja traže posao. Pored toga nastojimo i kadrovske kapacitete podići na nivo i standard EU u smislu broja uposlenika u Službi naspram odgovarajućeg broja korisnika naših usluga, trenutni omjer je izrazito nepovoljan i kreće se u granicama 1 zaposlenik  :  1500 nezaposlenih osoba (prihvatljiv standard je 1 : 350). Također, kao vrlo važnu stvar ističemo zaokret u odnosu sa poslodavcima kao ključnim partnerima u realizaciji naših osnovnih nadležnosti te jačanje saradnje sa privatnim agencijama za zapošljavanje.

13. U vašoj evidenciji nezaposlenih, zašto se sav nastavni kadar profiliše zajedno, a ne  zasebno, npr. zašto se profesori fizičkog i matematike grupišu zajedno na evidenciji jer velika je razlika u potražnji za određeni profil?

Navedena primjedba je apsolutno osnovana, iako je riječ o “tehničkoj” pogrešci zbog ograničenja software aplikacije koju koristimo uvažavamo primjedbu i ovakve nejasnoće i nepravilnosti u izvještavanju više neće biti prisutne kako se ne bi stvarala pogrešna slika o broju suficitarnih kadrova određenih profila zanimanja. Primjedbu prihvatamo kao konstruktivnu kritiku i već smo poduzeli mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti, svaka ovakva primjedba nam je od izutetnog značaja i dodatno će unaprijediti naš rad u budućnosti te se stoga zahvaljujemo na sugestijama i molimo da uvažite okolnosti koje su dovele do greške u izvještavanju.

14. Imamo saznanja da će zbog učešća DNZ stranke u zakonodavnoj vlasti Unsko-sanskog kantona doći do promjene rukovodstva u JU Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, možete li nam potvrditi da li je to istina i ko bi mogao biti smijenjen? Isto tako, imamo informaciju iz naroda da će doći do poništenja aktuelnog konkursa upravo zbog zbog prethodnih činjenica, ukoliko su istinite. Imajmo na umu da nezaposlene građane uvijek košta pri kupljanju dokumentacije za konkurs, kako sve ovo komentirate?

Iskreno se nadam da konkurs neće biti poništen niti za sada ima bilo kakvih nagovještaja o poništenju. Odluku o raspisivanju konkursa donosi Upravni odbor Službe koji je ujedno i nadležan za formiranje stručne komisije za izbor direktora tako da pretpostavljam da će konkursna procedura u potpunosti biti provedena i završena u predstojećih cca.dva mjeseca. Radi slikovitog prikaza trenutnog stanja u Službi dovoljno govori informacija da je u samo jednom mandatnom periodu od 4 godine u Službi promjenjeno 8 direktora ( direktora i vršilaca dužnosti direktora kao rukovodnog organa) kao i sedam sastava Upravnih odbora (stalnih i privremenih), tako da Služba ima izražen interes da konačno dobije rukovodno-upravljačku strukturu koja će u kontinuitetu moći baviti se svojim osnovnim nadležnostima.

/Biscani.net