U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma na području Unsko-sanskog kantona je danas ozvaničen početak istraživanja na području pograničnog područja, na teritoriji Federacije BiH, u skladu sa zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na uticaj planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori u susjednoj Hrvatskoj.

U Bihaću je održan zajednički sastanak predstavnika kantonalne, federalne i državne vlasti i ekspertnog tima koji će provoditi istraživanja, koja zvanično započinju danas na području Bosanske Krupe.

Federalna ministrica Nasiha Pozder, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi USK Senad Dizdarić i premijer USK Mustafa Ružnić istakli su jedinstvo i odlučnost svih nivoa vlasti da se bore protiv odlaganja nuklearnog otpada uz granicu sa BiH.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio Deklaraciju o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici RH uz granicu BiH kojom je tražio maksimalan angažman svih mjerodavnih tijela svih razina vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini po pitanjima zbrinjavanja istrošenih goriva i radioaktivnog otpada u susjednim zemljama koje graniče s Bosnom i Hercegovinom, a u cilju zaštite interesa stanovnika Bosne i Hercegovine.

S obzirom na činjenicu da izgradnja skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada i potrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori predstavlja opasnost za zdravlje građana, pa time i za interese BiH, preduzimane su brojne aktivnosti koje su rezultirale donošenjem pravno- političkih akata kojima je jasno izraženo protivljenje izgradnji odlagališta. Nastavak aktivnosti su i ova istraživanja na teritoriji Federacije BiH. U skladu sa projektnim zadacima Ekspertnog tima, formirane su dvije grupe poslova.

Prva grupa poslova obuhvata: geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja kao i istražna bušenja predvidena projektnim zadatkom a druga grupa poslova obuhvata izradu nultog stanja radioaktivnosti u pograničnom području, u blizini lokacije na kojoj R Hrvatska namjerava graditi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac na lokaciji Trgovska gora.

Institucije koje su uključene u istraživanja su: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod, Federalni zavod za geologiju, Federalni zavod za agropedologiju, Federalni zavod za statistiku, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalni zavod za poljoprivredu.

Na današnjem sastanku u Bihaću federalna ministrica Nasiha Pozder, premijer USK Mustafa Ružnić i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi USK Senad Dizdarić potpisali su zvanično i Partnerstvo za Unu, formirano u cilju stvaranja međusobnog povjerenja i uspostavljanja saradnje između institucija Bosne i Hercegovine, institucija Federacije BiH, kantona i drugih nivoa vlasti, kao i institucija Republike Srpske i Brčko distrikta, a na osnovu Deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada uz granicu BiH. Partnerstvo se zasniva na dogovoru između svih pojedinačnih strana, a u okviru kojeg potpisnice u skladu sa svojim potrebama i iskazanim mogućnostima razvijaju i usklađuju pojedinačne partnerske aktivnosti i ostvaruju saradnju u cilju borbe protiv skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, kao i u drugim oblastima saradnje na zaštiti rijeke Une.

Ovo partnerstvo predstavljat će platformu kojom se omogućava bolja koordinacija i produktivnost, olakšava pristup podacima, analizama i objedinjavanju podataka te će predstavljati domaći i međunarodni forum za dijalog i dijeljenje iskustava između izvršne vlasti i organizacija civilnog društva, uključivanja građana u procese donošenja odluka i razvijanja saradnje koja doprinosi održivom razvoju i principima međugeneracijske pravde.