U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 10.09.2018. godine raspisuje

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa

Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

  1. Zavarivač MIG/MAG TIG – 10 izvršilaca
  2. Bravar – 5 izvršilaca

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvijete:

  • KV/VKV/SSS
  • Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima
  • Samostalnost u radu kao i rad u timu

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ , Ul. Mlinska b.b. , 77 000 BIHAĆ , sa naznakom

“PRIJAVA NA KONKURS”  ili na e- mail: