S obzirom da je ugovoreni rok za završetak radova na sportskoj dvorani “Luke” u Bihaću istekao, te da ugovoreni radovi nisu na vrijeme izvršeni, odnosno da dvorana još nije stavljena u funkciju, ovim putem Grad Bihać želi obavijestiti javnost o sljedećim činjenicama:

Investitor – Grad Bihać izvršio sve svoje obaveze, uključujući plaćanje avansa prije početka radova, te plaćanje svake prispjele privremene situacije, po Ugovoru i na vrijeme.

Izvođač radova – konzorcij “D-L” nije izvršio svoje ugovorne obaveze, nije završio sve radove za koje je potpisao Ugovor na vrijeme, unatoč činjenici da mu je na njegov zahtjev zakonski rok dva puta produžavan.

Naravno, zakon je predivio i ovakve situacije kada izvođač ne ispoštuje svoje ugovorene obaveze i Grad Bihać sada to što zakon predviđa za ovakve slučajeve dosljedno primjenjuje, a to je:
– aktiviranje bankovne garancije u iznosu od 200.000 KM za štetu proizašlu zbog nepravovremenog izvršenja posla od strane izvođača, sredstva su povučena na račun Grada,
– komisijsko konstatiranje i primopredaja izvršenih, odnosno neizvršenih radova po Ugovoru trenutno je u toku, trebalo bi da bude završeno sutra, nakon čega izvođač treba da napusti gradilište,
– naredni korak je imenovanje komisije za izradu konačnog obračuna izvedenih radova,
– potom pokretanje tenderske procedure za odabir novog izvođača i završetak planiranih radova.

Do sada je kroz prispjele privremene situacije isplaćena sedma privremena situacija od 05.07.2021.godine, odnosno iznos od 1.569.605,99 KM sa uračunatim PDV-om, od ukupne ugovorene vrijednosti 2.214.508,51 KM sa PDV-om.

O razlozima zbog kojih izvođač nije zavrišio ugovorene radove u datim rokovima, Grad Bihać kao organ ne može špekulisati, ali ono što se sa sigurnošću može tvrditi jeste da je sve vezano za ovaj projekat sa strane Grada kao investitora provođeno strogo u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima stuke.

Na žalost, ovo nije prvi slučaj da neki izvođač nije ispoštovao svoje obaveze iz tendera, odnosno Ugovora i Grad Bihać će u skladu sa zakonom postupati i dalje, poduzeti sve zakonom raspoložive mjere uključujući i eventualnu tužbu prema izvođaču, prevazići nastalu situaciju, te na koncu završiti sportsku dvoranu koja će biti na korist svih građana i kolektiva.

S poštovanjem !
ODSJEK ZA POSLOVE KABINETA I ODNOSE SA JAVNOŠĆU