Rezultati konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću.

Grad Bihać je 29.12.2021. godine raspisao konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za prvoplasirane radove.

Kroz realizaciju strateških ciljeva i usvojenih prostorno planskih doukmenata, Grad Bihać ima u planu temeljitu i sistemsku rekonstrukciju sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću koji će biti namjenjen kao dopuna postojećem školskom kompleksu u obuhvatu u kojem se nalazi, ali i kao dopuna sportsko-rekreativnim sadržajima na području grada Bihaća.

S tim u vezi, pristupilo se pribavljanju idejnog rješenja putem javnog konkursa, a zatim će uslijediti izrada glavnog projekta, te pribavljanje potrebnih odobrenja za građenje, u cilju kako bi se prije svega stvorili svi nužni formalni preduvjeti za rekonstrukciju sportsko-rekreativnog bazena, odnosno kako bi se cjelokupan projekat nalazio u visokoj fazi pripremljenosti u momentu obezbjeđivanja sredstava sa realizaciju istog.

Nakon provedene anonimne konkursne procedure na osnovu člana 70. stav (3), člana 33. stav (1) tačka b) i 34. Zakonao javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, br: 39/14), donesena je Odluka o izboru nagrađenih učesnika konkursa, a na osnovu suda stručne komisije u sastavu:

1. Samir Grozdanić, dipl. ing. građ. – predsjednik komisije
2. Aleksandar Cigan, dipl. ing. arh. – član
3. Damir Tatlić, dipl. ing. arh. – član
4. Sijana Hošić, dipl. ing. arh. – član
5. Vanesa Mehić, dipl. ing. arh – član
6. Ermin Lipović, dipl. ecc. – član
7. Zlatan Džambegović – sekretar

U provedenom konkursu za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, izabrano je prvoplasirano idejno rješenje autorskog tima: Sirčo Jasmin, Nejra Hasandić, Emir Pulo, Zerina Muslić, Ilma Sirčo-Hrnjić, pristiglo pod šifrom BBU222. Novčana nagrada za prvoplasirano rješenje iznosi 7.000,00 KM.

Zahvaljujemo se i ostalim učesnicima Konkursa na sudjelovanju čije radove također možete vidjeti na fotografijama u prilogu.

– Rad autora Asmira Muslića pristigao pod šifrom i28K8i,
– Rad autora „AD & Arhitekt“ doo Bihać pristigao pod šifrom A102BB,
– Rad autora Amira Ramića i Sandija Ramića pristigao pod šifrom ART981.