Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni Nacionalnog parka Una

1. Pozivaju se vlasnici ugostiteljskih i trgovačkih radnji koje su registrirane na području Grada Bihaća i koje svoju djelatnost obavljaju na području obuhvata Nacionalnog parka Una da podnesu zahtjev za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni Nacionalnog parka Una.

2. Cilj ovog podsticaja je afirmacija razvoja poduzetništva u uslužnom poduzetništvu koje se odnosi na ugostiteljstvo i trgovinu i to u zoni Nacionalnog parka Una.
Očekivani efekti realizacijom ovog vida podsticaja su :
– rast zapošljavanja,
– nove investicije,
– rast lokalne ekonomije,
– afirmacija turizma i NP Una.

3. Predviđena raspoloživa sredstva za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni Nacionalnog parka Una ukupno iznose 30.000,00 KM.

4. Pravo na podsticajna sredstva po ovom osnovu imaju ugostiteljske i trgovačke radnje koje su registrirane na području Grada Bihaća i koje svoju djelatnost obavljaju na području obuhvata Nacionalnog parka Una. Kriterijima se utvrđuju opći uslovi i način sufinansiranja projekata u oblasti poduzetništva u segmentu ugostiteljstva i trgovine u zoni NP Una. Dodjela sredstava za sufinansiranje vršiće se nakon provedenog Javnog poziva.

5. Javni poziv za sufinansiranje razvojnih projekta poduzetništva u zoni NP Una provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik Grada Bihaća.

6. Komisija će izvršiti ocjenu ponuda na osnovu bodovanja primjenom sljedećih posebnih kriterija:
A/ Broj radnih mjesta na neodređeno vrijeme
do 1 radnika 5 bodova
od 2-5 radnika 10 bodova
od 6-8 radnika 15 bodova
preko 8 radnika 20 bodova

B/ Planirana dodatna ulaganja u razvoj djelatnosti

do 1.000,00 KM 5 bodova
od 1.000,00 – 5.000,00 KM 10 bodova
od 5.000,00 – 10.000,00 KM 15 bodova
od 10.000,00 – 15.000,00 KM 20 bodova
preko 15.000,00 KM 25 bodova
C/ Podizanje kvaliteta poduzetničke ponude
– plasman domaćih proizvoda /usluga 5 bodova
– unapređenje kategorizacije objekta /djelatnosti 5 bodova
– kvalitet razvojne koncepcije u narednih 5 godina 5 bodova
– posjedovanje ekoloških certifikata 5 bodova
Iznosi sufinansiranja projekata, utvrdit će se prema zbiru bodova po osnovu navedenih kriterija / A+B+C / i to:
– do 20 bodova = 1.500,00 KM
– od 20-30 bodova = 3.000,00 KM
– preko 30 bodova = 5.000,00 KM
U slučaju da dva ili više fizičkih ili pravnih lica budu imali isti broj bodova, prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni poziv.

7. Po uredno zaprimljenom zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada. Prednost pri odabiru korisnika imaju oni koji nisu do sada bili korisnici podsticajnih sredstava od strane Grada Bihaća.

8. U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni NP Una, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ( u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi obavijest koju proslijeđuje podnositelju zahtjeva. Na osnovu izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

9. Uz zahtjev za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni NP Una podnosilac dostavlja slijedeća dokumenta (original ili ovjerenu kopiju):
– rješenje o upisu subjekta upisa u sudski registar ili rješenje o registraciji ugostiteljske ili trgovačke radnje kod Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća sa posljednjim promjenama,
– obavještenje o razvrstavanju pravnog / fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti,
– potvrda PIO-a o broju zaposlenika na dan podnošenja zahtjeva,
– uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva / ukoliko je obveznik PDV-a,
– uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva,
– uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva,
– uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva,
– projekcijski investicioni plan za narednih 5 godina,
– ekološke certifikate – ukoliko podnosilac iste posjeduje,
– certifikati o kategorizaciji objekta i djelatnosti – prometa roba / usluga (ukoliko podnosilac iste posjeduje).

10. Prilikom konkuriranja, odnosno odabira korisnika podsticajnih sredstava, ponuđači su dužni voditi računa da objekti kao i samo obavljanje predmetne djelatnosti, budu u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju oblast zaštite čovjekove okoline, Programom rada i uvjetima o radu NP Una, kao i drugim važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

11. Gradonačelnik će sa korisnikom zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje. Ako korisnik u naredne tri godine od dana dobivanja sredstava za sufinansiranje, odjavi obavljanje predmetne djelatnosti ili odjavi novouposlene, dužan je izvršiti povrat odobrenih mu sredstava po osnovu sufinansiranja, a što će se također regulisati ugovorom između Gradonačelnika i korisnika.

12. Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sedmičnom listu Unsko-sanske novine „Krajina“, sa naznakom: „NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća, Prijava na javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata poduzetništva u zoni Nacionalnog parka Una“.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona:

037/229-620, kontakt osoba: Lejla Hrnjica Selimović, dipl.pravnik.