Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i u toku 2021. godine nastavilo je projekat, a koji se odnosi na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Naime, rješavanje stambenog pitanja mladih je najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, posebno u postojećoj ekonomskoj situaciji kako u Bosni i Hercegovini tako i u Unsko-sanskom kantonu.

U toku 2021. godine Ministarstvo je pripremilo Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 29/21), objavilo Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, te uz saradnju sa Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, provelo postupak pregleda pristiglih prijava.

Na Javni poziv prijavilo se ukupno 51 kandidata, dok je od toga 38 prijava prihvaćeno kao potpuno. Na Nacrt rang liste izjavljeno je 5 prigovora, od kojih je jedan prihvaćen kao osnovan, te se na Konačnoj rang listi našlo 39 kandidata.

Za svih 39 podnosioca prijave, koji su se našli na Konačnoj rang listi, obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 3.000,00 KM. Vlada Unsko-sanskog kantona je dana 29.12.2021. godine donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava Tekućeg granta – o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih – Grantovi pojedincima, nakon čega su se stekli uvjeti za isplatu sredstava.

Isplata sredstava u iznosu od 3.000,00 KM za kandidate koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva, izvršena je 23. i 24.02.2022. godine. Za ovu namjenu Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 117.000,00 KM.

Ministarstvo i u toku 2022. godine planira nastaviti sa ovim projektom.