Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine pokrenula je proceduru za izbor novih članova tokom 2017. godine, a na izbornoj Skupštini izabrala je nove članove.

Među njima je i prof.dr. Isak Karabegović ( 63), redovni profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Osnivač je Mašinskog fakulteta u Bihaću 1996 godine pri Univerzitetu u Sarajevu. Bio je osnivač Univerziteta u Bihaći 1997 godine, te osnivač Tehničkog fakulteta Univerzitet u Bihaću 1990 godine. Jedan je od osnivača Društva za robotiku u BiH 2003godine. Generalni sekretar Društva za robotiku u BiH od 2003 godine,član odbora za mehatroniku Akademije nauka iumjetnosti Bosne i Hercegovine, član Odbora za energiju, energetiku i okoliš Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Američkog udruženja za nauku i tehnologiju, član Društva za mehaniku Hrvatske, član Društva za mehaniku Srbije, član Društva elektro inženjera Hrvatske i član Saveza inženjera i tehničara Srbije i član Savjeta istraživačkog odbora Američkog biografskog instituta. Autor/koutor je 24 stručne knjige.

Mašinski fakultet završio je 1978. godine. Magistrirao je 1983. godine na Fakultetu strojarstva u bordogradnje u Zagrebu na temu “Prilog analizivibracija elastične automobilske konstrukcije”. Doktorirao je 1989.godine na Mašinskom fakultetu u Sarajevu na temi “Uporedne metode dinamičkog modeliranja za proračun drumskih kopnenih vozila”. Obavljao funkciju rektora Univerziteta u BIhaću u dva mandata.

Tajnim glasanjem za redovne članove ANUBiH – akademike izabrani su dosadašnji dopisni članovi ANUBiH:

1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo
2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija
3. Dževad Karahasan, književnost
4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija
5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija
6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija, sociologija
7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo
8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika
9. Mirjana Vuković, prirodne nauke – matematika
10. Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina.

Od 19 prijedloga za izbor kandidata za nove dopisne članove ANUBiH, tajnim glasanjem izabrani su:

1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija
2. Slobodan Blagojević, književnost
3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija
4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija
5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika
6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika
7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija
8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo
9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika
10. Radivoj Mandić, arhitektura
11. Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo.

Javnim glasanjem, u status domaćeg člana (državljani BiH koji trajno borave u inostranstvu), izabrani su:

1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija
1. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika
2. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo
3. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika
4. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija
5. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija
6. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

U status inostranog člana ANUBiH javnim glasanjem izabrani su:
1. Ferdo Bašić, biotehničke nauke – šumarstvo; (Republika Hrvatska)
2. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost; (Republika Hrvatska)
3. Ivo Goldstein, društvene nauke – historija; (Republika Hrvatska)
4. Muhammad Muwaffaq Gega al-Arnaut, društvene nauke – historija; (Hašemitska Kraljevina Jordan)
5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo; (Savezna Republika Njemačka)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine će blagovremeno obavijestiti javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane članove.

federalna.ba