Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona

vladausk.ba

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/17 i 16/17) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/17), Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona sa sjedištem u Bihaću, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona

01. Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Bihać – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

1) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti boračko-invalidske zaštite i izrađuje potrebne dokumentacije i drugi materijal o tim pojavama i promjenama,
2) izrađuje izvještaje, informacije i analize iz djelokruga rada Sektora,
3) prati promjene finansijskih propisa iz oblasti knjigovodstva i u skladu sa tim priprema prijedloge i upustva za vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja,
4) izrađuje pregled sredstava potrebnih za redovnu djelatnost i za posebne namjene, izrađuje završni račun za tekuću godinu i vodi brigu o namjenskom trošenju odobrenih budžetskih sredstava,
5) izrađuje tromjesečne i mjesečne finansijske planove i izvještaje u saradnji sa Ministarstvom finansija,
6) prati izvršenje ugovora iz oblasti finansija u kojima je ministarstvo jedna od ugovornih strana,
7) organizuje i vodi knjigovodstvo ministarstva,
8) izrađuje procedure internih kontrola,
9) priprema procedure i prijedloge za popis imovine, obaveza i potraživanja kao i odluke o načinu knjiženja, likvidaciji, visini otpisa kao i rashodovanju opreme,
10) obavlja poslove pripreme za unos finansijske dokumentacije u sistem Trezora, vodi računa o ispravnosti dokumentacije kako u materijalnom tako i u finansijskom smislu,
11) ostvaruje kontakt sa Trezorom po pitanju podataka u Glavnoj knjizi,
12) prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše, obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajući dokumentacioni materijal,
13) vrši koordinaciju rada s korisnicima budžeta, a u vezi utvrđivanja stanja iz nadležnosti ministarstva
14) vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i ministra.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme se vrši zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova odnosno radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice po pravna ili fizička lica.
Radni odnos na određeno vrijeme zaključit će se na period od 1 (jedne) godine.

Opći uslovi:
Da bi bili postavljeni na radno mjesto državnog službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete utvrđene u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godine,
c) da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Kantonu,
d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
e) da u posljednje dvije godine od dana obavljanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
Pored općih uslova utvrđenih u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i to:

– diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
– godinu dana radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit (ispit općeg znanja),
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem prijave.

Spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa:
Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona)
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine) diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
e) Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu (ispitu općeg znanja)
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru
h) Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980.godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta)
k) Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/17).
Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od osam dana od dana posljednje objave javnog konkursa. Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 2 Bihać ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

Unsko-sanski kanton
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać

sa naznakom

„Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona“

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavu ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova neće biti razmatrane.

M I N I S T A R
Dževad Malkoč, dipl.oec.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...