BOSANSKOHERCEGOVAČKI AUTO-MOTO KLUB – BIHAMK

Na osnovu Statuta Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba, te Odluke Upravnog odbora BIHAMK-a, raspisuje se

JAVNI POZIV  

za iskazivanje interesa za kupnju novoizgrađenog Poslovno-servisnog objekta i samouslužne autopraonice BIHAMK-a u Bihaću

 1. Prodavac

Prodavac poslovnog objekta i autopraonice je Bosanskohercgovački auto-moto klub  (u daljem tekstu: BIHAMK), sa sjedištem u ul. Skenderija br. 23, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4200197350001.

U ime BIHAMK-a  postupak za iskazivanje interesa za prodaju provodi Komisija  (u daljem tekstu: Komisija).

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za kupnju  novoizgrađenog Poslovno-servisnog  objekta i nove samouslužne autopraonice, sa zemljištem  na lokaciji u ul. Vejzovac b.b. Bihać, na zemljištu označenom kao: k.č.  5692 K.O Bihać – GRAD.

Poslovno servisni objekat i samouslužna autopraonica se sastoji od:

 1. Poslovno-servisnog obekta ukupne površine 424,49m2 ( servis 272m2, kotlovnica 18m2 i administrativnih prostorija 133,39m2),
 2. Moderne samouslužne autopraonice, sa dva natkrivena, i jednim otvorenim boxom,
 3. Ograđenog parking prostora ispred poslovno-servisnog objekta.

 

 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su zainteresirana za kupnju  poslovno – servisnog objekta i autopraonice za obavljanje svoje poslovne djelatnosti.

Zainteresovani mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom u BIHAMK-u, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava na telefon 033- 290 -106 ili na e-mail: bihamk@bihamk.ba.

 1. EVIDENTIRANJE PRIJAVA SA  ISKAZANIM INTERESOM

Po prijemu iskazanog interesa potencijalnih ponuđača, Komisija određena za razmatranje prispjelih prijava, sačiniti će listu prispjelih potencijalnih ponuđača,  vodeći se slijedećim kriterijima:

 • Visina ponuđene cijene (ista ne može biti ispod utvrđene početne cijene),
 1. POČETNA CIJENA

Jedinstvena početna cijena novoizgrađenog poslovno-servisnog objekta i nove autopraonice je 1.900.000,00 (jedanmiliondevetstotinahiljada/00) KM.

 1. PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE

Nakon provedenog postupka evidentiranja svih pristiglih potencijalnih ponuđača sa iskazanim interesom za kupnju novoizgrađenog poslovno-servisnog objekta i autopraonice u Bihaću, BIHAMK će razmotriti iste, te  provesti postupak javnog nadmetanja, na način da pozove sve potencijalne ponuđače koji su iskazali interes za kupnju poslovno-servisnog objekta, te da na javnom nadmetanju daju konačnu cijenu objekta. O postupku javnog nadmetanja će biti sačinjen zapisnik.

Pobjednik javnog nadmetanja je potencijalni ponuđač koji ponudi najvišu cijenu objekta, sa kojim će biti zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Ukoliko pobjednik javnog nadmetanja, iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje, BIHAMK će zaključiti ugovor sa slijedećim ponuđačem koji je ponudio najvišu cijenu predmetne nekretnine.

 1. KRITERIJ ZA IZBOR POTENCIJALNO NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
 1. Visina ponuđene cijene nekretnine.

Prodaja  se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Na kupca se prenosi obim prava kojim BIHAMK u trenutku prodaje raspolaže, sa obavezom kupca da snosi sve troškove prodaje, notarske i druge eventualne troškove, troškove poreza na promet, kao i eventualne druge naknade i provizije u vezi sa predmetom prodaje.

 1. PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Svi zainteresirani ponuđači pismene prijave po ovom Javnom pozivu podnose u zatvorenoj koverti sa čitko napisanim podacima o ponuđaču,  obavezno sa naznakom „Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju novoizgrađenog poslovnog objekta i autopraonice u BIhaću“ – NE OTVARAJ!

Prijave slati poštom na adresu: BIHAMK, Skenderija broj 23., 71 000 Sarajevo ili neposredno na protokol BIHAMK-a, svakim radnim danom do 15.30 sati, najkasnije do 08.04.2024. godine.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE/ISKAZANOG INTERESA

Iskazivanje interesa  se podnosi u pismenoj formi i to putem pisma namjere i isto mora sadržavati slijedeće:

 • Za pravno lice: puni naziv, sjedište, kopija sudske registracije pravnog lica, ID i PDV broj, potpis ovlašćenog lica, kontakt osobu, broj telefona i iznos ponuđene cijene;
 • Za fizičko lice: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, potpis lica, kontakt telefon i iznos ponuđene cijene.

Ponuđena početna cijena  nekretnina mora biti dostavljena u posebno zatvorenoj koverti.

 1. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom nadmetanju je najkasnije do 08.04.2024. godine.

 1. TROŠKOVI PRIJAVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA

BIHAMK ne snosi nikakve troškove u ovom postupku, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično prijavu, odbiti ponudu/iskazani interes, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema potencijalnim ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem emaila: bihamk@bihamk.ba

 1. OSTALE ODREDBE

Dokumenti dostavljeni od potencijalnih ponuđača po Javnom pozivu neće se vraćati. Ovaj poziv služi prvenstveno za iskazivanje interesa potencijalnih ponuđača za kupnju predmetnog poslovno servisnog objekta sa zemljištem, te ne obavezuje BIHAMK u daljem postupanju.

BIHAMK može na osnovu iskazanog interesa provesti postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača, a na naprijed navedeni način.

O tome da li će BIHAMK provesti daljni postupak prodaje, a nakon prikupljanja prijava za iskazivanje interesa po ovom Javnom pozivu,  ovisi od iskazanog interesa potencijalnih ponuđača i odluka organa BIHAMK-a.