Budžetom Grada Bihaća za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000 KM za realizaciju infrastrukturnih projekta u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća za koje postoji interes sufinansiranja od strane građana, viših nivoa vlasti ili drugih fondova.

S tim u vezi, Grad Bihać raspisuje Javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešće građana.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti grupe građana ili mjesne zajednice u ime građana popunjavanjem forme koja se može preuzeti na web stranici Grada Bihaća www.bihac.org.

Dostavljanje prijava vrši se putem protokola Gradske uprave ili preporučeno poštom na adresu: Grad Bihać, Bosanska 4, Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice, sa naznakom: Prijava na „Javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana 2022. god.“

Javni poziv ostaje otvoren do 13.03.2022. god. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.