Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona organizovala je jednodnevnu obuku štabova civilne zaštite, i to za Kantonalni Štab i gradske/općinske štabove civilne zaštite koja je održana 10.05.2022.godine.

Obuku su realizovali predavači Federalne uprave civilne zaštite na temu “Odgovor na prirodne i druge nesreće”.

U programu obuke obrađena su tri modula u okviru kojih su razrađeni:

  • organizacija i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja, zakonski osnov, planska dokumenta i uloga i zadaci operativnog centra civilne zaštite;
  • aktiviranje i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće, djelovanje štaba civilne zaštite, angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće i vrste akata koje donosi štab civilne zaštite;
  • finansiranje zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama, izvori, uslovi i način korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, donošenje odluka o korištenju sredstava posebne naknade i provođenje javnih nabavki u vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće;