Danas je u Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je donesena Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim borcima za period 01.04. do 31.12.2023. godine. Na prijedlog ministra za pitanja boraca i RVI Esada Bašagića, Vlada Kantona odlukom je utvrdila koeficijent 1 za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim borcima za period do 31.12.2023, sukladno Zakonu o dopunskim pravima branilaca. Sredstva za ovu namjenu su planirana u utvrđena Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 4.800.000 KM.

Iz resora ovog Ministarstva donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih grantova iz budžeta USK za 2023. godinu kojom je raspoređeno 1,5 milion KM za 16 projekata izgradnje, rekonstrukcije i uređenja spomen obilježja.
Vlada Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici, donijela je Odluku o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu. Uzimajući u obzir da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još nije usvojila Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, te da enormna poskupljenja svih imputa u poljoprivrednoj proizvodnji otežavaju realizaciju proljetne sjetve i uzrokuju nezavidan položaj poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona, u najvećem broju proizvođača mlijeka, te je s ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju ove vrste novčanih podrški Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK sačinilo Odluku kojom utvrđuje vrstu, osnovne kriterije i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu za sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka, nabavka goriva za proljetnu sjetvu 2023. godinu i reformsko djelovanje u cilju poboljšanja kvaliteta i prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji na području Unsko-sanskog kantona.

– Usvajanjem ove Odluke stvorili smo pretpostavke za realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu na kantonalnom nivou a iznos koji će biti plasiran za poticaje je 5.320.000 KM, obrazložio je Adis Džanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Članovi Vlade USK prihvatili su i

Program utroška sredstava za veterinarstvo za 2023. godinu u iznosu od 350 000 KM.

Na prijedlog Sanela Mahića, ministra finansija Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u novčanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za april-juni 2023. godine. Odlukom su odobreni rashodi i izdaci u novčanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za april – juni 2023. godine u iznosu od 83.852.000,00 KM.

Vlada Kantona primila je na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2022. godinu koji je proslijeđen na razmatranje Skupštini USK. Kantonalni sud u Bihaću je 2022. godine donio Strateški plan za period 2022. – 2024. godina, a strateški cilj ovog suda je da održi rezultate postignute u prethodnom periodu, te da dodatno poboljša efikasnost i kvalitet u donošenju odluka u cilju pružanja pravne sigurnosti građanima Unsko-sanskog kantona. Kolektivna norma ovog suda ostvarena u 2022. godini je 123,04% (2021. godine kolektivna norma bila je 115,27 %) a kvalitet sudskih odluka je 90,68 % , navedeno je u godišnjem izvještaju o radu.

Skupštini na razmatranje proslijeđeni su i godišnji izvještaji te programi rada za 2023. godinu zdravstvenih ustanova Dom zdravlja Bosanska Krupa i Dom zdravlja Ključ te Program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu.