U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade USK priihvatili su Mišljenje na Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koje je obrazložio ministar zdravstva, rada i socijalne politike Muris Halkić.

– Ustavom Federacije BiH propisano je da je socijalna politika u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona, te je Dom naroda Parlamenta FBiH zatražio od kantona dostavljanje mišljenja na nacrt Zakona. Nakon analize teksta nacrta teksta Zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH, ovo ministarstvo smatra da isti predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite, posebice u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava, to jest aspekta praćenja primjene mjera fizičkog ograničavanja. Osim navedenog, predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema glede uspostavljanja i provedbe minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduvjeta od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima. Nadalje, značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, poboljšava se stručni, upravni i inspekcijski nadzor, mišljenje je Ministarstva.
Na sjednici je razmatran i prihvaćen Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te je upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Prihvaćen je prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojim se pokreće proces izrade Strategije razvoja sporta Unsko-sanskog kantona za period 2022.-2027. godina. Strategija razvoja sporta USK-a izradit će se na osnovu Strategije razvoja Unsko sanskog kantona za period 2021-2027, prioriteta sektorskih strategija u Federaciji i strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, te dokumenata relevantnih za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Polazna osnova za izradu Strategije sporta USK-a su Strategije razvoja Unsko sanskog kantona za 2021-2027 i Strategija prema mladima Unsko-sanskog kantona 2018-2022. a nosilac izrade strategije razvoja sporta USK-a je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Iz resora socijalne politike usvojena je Odluka o visini osnovice za obračun novčanih primanja utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i Odluka o visini novčanih iznosa koji se isplaćuju po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Postojeća osnovica za obračun novčanih primanja utvrđena je Odlukom Vlade Unsko sanskog kantona iz 2017. godine i rađena je na bazi prosječne plaće u Unsko-sanskom kantonu za 2016. godinu koja je iznosila je 811,00 KM.

Uzimajući u obzir porast troškova života, činjenicu da se radi o najranjivijim kategorijama stanovništva, prihodima koji spadaju u niže u F BiH, te poremećaje izazvane pandemijom COVID-19, ovo Ministarstvo je pristupilo analizi troškova neophodnih za implementaciju prijedloga Odluke. Analiza je rađena na bazi podataka koji su dostavljeni od strane centara za socijalni rad, kao i na osnovu izvršenja Budžeta Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2020. godinu te je predlaženo da se za osnovicu ubuduće uzme prosječna plaća u Kantonu za 2020. godinu, a koja prema posljednjem objavljenom statističkom podatku iznosila 897,00 KM a doći će do povećanja iznosa naknada za novčanu pomoć, naknade za pomoć i njegu druge osobe i novčane naknade za vrijeme čekanja zaposlenja.

Vlada USK prihvatila je danas Informaciju o provođenju postupka po Javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona.

– Kada je Ministarstvo finansija pokrenulo aktivnosti rješavanja obaveza, podaci o dugu, dostavljeni od strane budžetske i depozitne banke i na dan 07.05.2021.godine dug po osnovu potraživanja, koja su dosuđena po rješenjima o izvršenju, iznosio je – 84.048.464,72 KM. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu predviđena su sredstva na ekonomskom kodu -Sporazum za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom i koja nisu dostatna. Neophodna sredstva za realizaciju potraživanja po provedenom Javnom pozivu za izvršenje obaveza vansudskim putem uključujući i sudske troškove i troškove advokata iznose: 6.327.749,00 KM uz troškove advokata: 1.138.901,89 KM i sudske troškove 507.255,22 KM, navedeno je u ovoj Informaciji.

Ministarstvo finansija predložilo je da Vlada Unsko-sanskog kantona, u skladu sa sredstvima predviđenim Buždetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu, otpočne izvršenje obaveza Unsko sanskog kantona po osnovu izvršnih sudskih odluka.

U cilju smanjenja duga Unsko-sanskog kantona kantona, Vlada Unsko-sanskog katona će obezbjediti dio sredstva za realizaciju vansudskih nagodbi rebalansom Budžeta a resorno Ministarstvo je predložilo da ukoliko sredstva, osigurana na ovaj način ne budu dostatna, obaveza se planira u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu.

Vlada Unsko-sanskog kantona će prethodno zaključiti Ugovor o vansudskim nagodbama sa svim podnosiocima zahtjeva, čije su prijave potpune i blagovremene, a koji se nalaze u Centralnoj evidenciji, sačinjenoj od strane budžetske banke. Ministarstvo finansija zaduženo je da sa bankom usuglasi otklanjanje nepodudaranja podataka u centralnoj evidenciji.

Zaduženo je Kantonalno pravobranilaštvo da sačini konačan prijedlog Ugovora o vansudskoj nagodbi, u skladu sa podacima dostavljenim od strane Ministarstva finansija i isti dostavi Vladi Unsko-sanskog kantona. Troškovi parničnog i troškovi izvršnog postupka koji se odnose na sudske takse i advokatske i druge parnične troškove bit će predmetom sporazuma sa advokatima, odnosno licima kojima ovi troškovi, prema odlukama suda pripadaju. Zaduženo je Ministarstvo finansija da Advokatskoj komori USK dostavi spiskove podnosioca zahtjeva, s brojem rješenja o izvršenju, kako bi utvrdili tačan iznos sudskih troškova i troškova advokata.