Vlada USK prihvatila je danas Informaciju o provođenju postupka po Javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ministarstva finansija. Zatečeni dug Kantona, po ovom osnovu, iznosio je 84 miliona KM a Informacija prihvaćena na današnjoj sjednici sadržava i konačnu listu imaoca zahtjeva za realizaciju potraživanja po osnovu sporazuma-vansudskim putem.

Vlada Unsko-sanskog kantona je svojom Odlukom od 18.06.2021.godine, utvrdila kriterije za izvršenje obaveza po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, sporazumom-vansudskim putem. Kriterij za izvršenje obaveza iz sredstava Budžeta je bio odricanje od 10% glavnog potraživanja i dosuđene zakonske zatezne kamate a zadužena su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave da prikupe zahtjeve zainteresovanih sa pripadajućom dokumentacijom, iste obrade i provjere, u smislu blagovremenosti, potpunosti i sačine spisak po redosljedu, starosti izvršnog naslova.

Broj zahtjeva koji su ispunili kriterij je 1187 a konačna lista bit će objavljena na web stranici Vlade USK.

– Za isplate po osnovu sporazuma u budžetu za ovu godinu smo planirali 10 miliona KM i izmirenje obaveza počet će u roku 60 dana, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.
Na danas održanoj sjednici članovi Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrali su Prijedlog Uredbe o definisanju visine plaće i naknade organa upravljanja i rukovođenja javnih preduzeća i institucija čiji je osnivač Unsko-sanski kanton. U oktobru 2016. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća, ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i institucija Unsko-sanskog kantona, a članom 18. navedenog Zakona je propisano da će Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog resornih ministarstava, donijeti Uredbu kojom će se sva javna preduzeća i ustanove koje su obuhvaćene odredbama ovog Zakona, razvrstati u razrede kojima će biti definisana visina plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja, a na bazi kriterija kao što su: broj zaposlenih, godišnji ukupan prihod, interes društva za djelatnost koju obavljaju, obim posla i dgovornosti za obavljanje dužnosti i drugih kriterija. Rok za donošenje ove Uredbe je bio 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona 2016. godine. S tim u vezi Vlada Unsko-sanskog kantona je Odlukom od 01.12.2017. godine imenovala i Interresornu komisiju za izradu Uredbe ali predmetna uredba nije u zakonskom roku uvrštena na dnevni red za razmatranje. Uzimajući u obzir protek vremena, aktualni saziv Vlade USK odlučio je da se pokrenu aktivnosti na izradi Uredbe koja će biti relevantna i usklađena te uređivanje predmetne oblasti u skladu sa zakonskim propisima.
Periodični izvještaj za period 01.01.-31.03.2022. godine Budžeta Unsko-sanskog kantona i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.03.2022. godine usvojeni su na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva finansija.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje u periodu 01.01.-31.03.2022. godine iznosili su 57.603.070,43 KM odnosno 81,77 % ukupno planiranih prihoda za izvještajni period.
Ostvarenje prihoda, primitaka i finansiranja u periodu 01.01.-31.03.2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine je veće za 12.121.352,89 KM ili 26,65 % . Rashodi i izdaci za period 01.01.-31.03.2022. godine iznosili su 52.664.200,90 KM, odnosno 76,19% planiranih izdataka za prva tri mjeseca 2022.godine. Vlada Kantona je izmirila i obaveze po kreditima koji su dospjeli na naplatu u izvještajnom periodu u iznosu od 785.553,42 KM.

Vlada USK, na današnjoj sjednici, donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu plata za korisnike budžeta. Osnovica za obračun plata za mjesec april utvrđena je u iznosu od 330 KM.