U Bihaću je danas održana 332. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je, između ostalog, razmatran Izvještaj o poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać za period 01.01.- 31.12.2021. godine te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2021. kao i godišnji izvještaji o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za i Sportskog saveza USK.

Posebna pažnja posvećena je problematici Doma zdravlja u Bihaću, koji je za 2021.godinu iskazao negativan rezultat rada (neto gubitak 73.117 KM). Negativno poslovanje, navode u obrazloženju, je rezultat niza faktora i događaja koji su obilježili poslovnu godinu i koji su uticali kako na finansijsko poslovanje tako i na otežanu organizaciju rada, a prije svega to se odnosi na neadekvatan prostor za rad, nakon što je 29.12.2020.godine potres, čiji je epicentar bio u Republici Hrvatskoj, oštetio centralnu zgradu Doma zdravlja Bihać. U DZ Bihać ističu da je Vlada USK kroz Ministarstvo zdravstva u toku 2020. i 2021. godine putem transfera za zdravstvo i odluka o finansijkoj pomoći u cilju suzbijanja pandemije COVID-19 i tekućeg rada DZ Bihać odobrila iznose 265.000 KM i finansijska pomoć za pružanje zdravstvenih usluga migrantskoj populaciji 30.000 KM.

Vlada USK je u 2021.godini Domu zdravlja, nakon potresa obezbijedila sredstva u iznosu 56.160 KM za pregled objekta i izradu elaborata o detaljnoj seizmičkoj analizi stanja objekta a potom i za izradu dokumentacije za novi objekat i idejno rješenje novog objekta ZU DZ Bihać. U toku 2021.godine vršeni su radovi na tekonstrukciji i dogradnji dijela objekta DZ Bihać-Blok D u iznosu 194.661 KM, adaptaciji željezničke ambulante u iznosu 25.338,09KM iz sredstava Ministarstva zdravstva USK (220.000KM za troškove saniranja posljedica nastalih potresom) a za samu izgradnju novog objekta Vlada je budžetom za 2022. godinu osigurala i doznačila DZ Bihać iznos od 3 miliona KM.

S obzirom da planirane aktivnosti izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Bihaću kasne, članovi Vlade USK, nakon razmatranja ovog izvještaja, zatražili su hitno dodatnu informaciju od upravljačkih struktura DZ Bihać o aktivnostima izgradnje novog objekta i uzrocima višemjesečnog zastoja u procesu izdavanja urbanističke saglasnosti od strane Gradske uprave.
Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada USK donijela je danas Odluku o pokretanju procedure izrade Strategije razvoja turizma Unsko-sanskog kantona za period 2022. – 2027. godina. Ovim se pokreće proces izrade sveobuhvatnog dokumenta o srednjoročnom razvoju turističke privrede u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno historijskim razvojem Kantona, sa osnovnim ciljevima i vizijom razvoja turizma Unsko-sanskog kantona i koji će služiti kao polazna osnova za izradu ostalih planskih akata u turizmu.

Ministrica privrede Samra Mehić, na današnjoj sjednici Vlade, dobila je sagladnost da potpiše Ugovor o dodjeli sredstava Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona za realizaciju projekta Akademija ženskog poduzetništva. Za ovogodišnji projekat stručne edukacije poduzetnica Ministarstvo privrede će osigurati 30 000 KM.

Na prijedlog Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, Vlada Kantona, na 332. sjednici, donijela je Odluku kojom usvaja Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godine.

Gender akcioni i finansijski plan (GAP) Unsko-sanskog kantona je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici a Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova pokrenuo je izradu ovog plana na inicijativu skupštinske zastupnice Ilde Alibegović. Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na rapravnost spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom BiH (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entiteskom i kantonalnom nivou.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojili su Program utroška sredstava za grantove pojedincima – učenicima i studentima za 2022. godinu u iznosu od 57.000 KM.

Svrha odobrenih sredstava je: pomoć redovnim učenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja i studentima teškog materijalno- socijalnog statusa za sufinansiranje troškova školovanja, nabavku knjiga i učila, drugih materijalnih troškova i liječenja; nagrade za učenike generacije u osnovnom i srednjem obrazovanju, nagrade najboljim studentima završenog studija u akademskoj godini iz svih naučnih oblasti; nagrade nadarenim učenicima i studentima za postignute najbolje rezultate na federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju koji su osvojili prva mjesta i zlatne medalje; sufinansiranje troškova odlaska učenika na međunarodna i svjetska takmičenja u kojima će predstavljati državu i Unsko-sanski kanton; sufinansiranje troškova projekata, inovacija, putovanja (stručne ekskurzije) te za novčane nagrade nastavnicima/profesorima za postignute rezultate na takmičenjima u tekućoj školskoj godini u kojoj su ostvarili rezultate kao mentori. Zahtjevi za dodjelu sredstava/jednokratne pomoći podnose se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade USK.

Ministarstvo finansija dobilo je saglasnost na tekst Javnog poziva za prijavu potraživanja troškova parničnog i izvršnog postupka za imaoce pravosnažnih odluka – tražitelja izvršenja koji se nalaze na Konačnoj listi Vlade Unsko-sanskog kantona (dostupna na www.vladausk.ba ). Sastavni dio javnog poziva je ovjerena izjava o spremnosti za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate na trokove parničnog i izvršnog postupka. Javni poziv će biti objavljen na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i biće otvoren 10 dana od dana objave.

Organizaciji Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, odobrena su sredstva za podršku u radu organizacije, u iznosu od 50 000 KM, a u skladu sa programom rada, te aktivnostima predviđenim za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu na području USK.