Vlada Unsko-sanskog kantona na 342. sjednici, održanoj danas u Bihaću, usvajila je Standarde i normative za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona.

Standardi i normativi, pored Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Zakona o visokom obrazovanju, predstavljaju polazni akt za osnivanje i rad visokoškolskih ustanova na području Unsko-sanskog kantona.

– Potrebno je da se visoko obrazovanje stavi u funkciju osposobljavanja mladih i odraslih za rad, osigurati uvjete za njihovu stručnu nadogradnju, te stvoriti uvjete da visoko obrazovanje u Unskom – sanskom kantonu, postigne što veću kompatibilnost i jasnu usporedivost sa visokim obrazovanjem u Evropi. Novim Standardima i normativima, na adekvatan način je definisana upisna politika po nastavnim/umjetničkim oblastima na prvoj godini prvog i drugog ciklusa studija, prilagodena današnjim demografskim kretanjima, na način da je definisan upisni raspon broja studenata po studijskim linijama za svaku naučnu (umjetničku) oblast. Na taj način izbjegnuta je pravna nejasnoća koja je postajala u važećim Standardima i normativima, gdje se sa sigurnošću nije mogla utvrditi upisna kvota po studijskim linijama. Posebna pažnja je posvećena pri izradi Standarda i normativa da se detaljno obradi struktura nastavnog opterećenja akademskog osoblja, u slučajevima kad nastavnik/saradnik nema puni fond sati predavanja, kao i u situacijama kada ostvaruje prekonormu, pokrivenost nastave, nastavno opterećenje akademskog osoblja, nastavno opterećenje rukovodnih funkcija u nastavi, vrednovanje nastave s manjim brojem studenata i zajedničko izvođenje nastave. Posebnim poglavljem je obrađen studij na daljinu, kao jedan od modernih načina pristupa izvođenju nastave, te mogućnost potpunog prelaska sa redovne na online nastavu u posebnim, vanrednim uslovima. Propisana je i obaveza redovitog unošenja podataka u elektronski evidencioni karton u Info servisu, kao i osiguranje pristupa Ministarstva tom informacionom sistemu, obrazložio je Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u okviru Granta za vjeru odobren je iznos od 5000 KM po zahtjevu Eparhije Bihaćko-Petrovačke, Srpske pravoslavne crkvene općine u Velikom Cvjetniću kojim traže sredstva za popravku krova, zvonika i fasade hrama.
Članovi Vlade USK, na prijedlog Vedrana Prše, ministra finansija usvojili su Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2025. godina. Dokument Smjernice ekonomske i fiskalne politike za naredni srednjoročni period, će potom biti objavljen na web stranici Vlade USK.

Pri izradi smjernica korištene su srednjoročne projekcije i godišnje procjene prihoda i rashoda te ovaj dokument odražava utjecaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Unsko-sanskog kantona, te poboljšava koordinaciju Vlade kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova na pripremi budžeta za 2023. godinu. Bitan cilj smjernica je da osigura realan, sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda, čime se postiže funkcionalna povezanost provođenja sveukupnih aktivnosti u koncipiranju uravnoteženog okvira prihoda i rashoda za sve nivoe vlasti.

Vladi Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, prihvatila je ispravku Konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka, koji su blagovremeno i uredno dostavili dokumentaciju po Javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanje prema Unsko-sanskom kantonu, po prijedlogu resornih ministarstava. Ispravljena konačna lista 1223 imaoca biće dostupna na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Data je i saglasnost na tekst Ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirivanje obaveza utvrđenih pravosnažnim sudskim odlukama i tekst Ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih pravosnažnim i izvršnim odlukama (troškova parničnog i izvršnog postupka).

– Ovim zvanično započinjemo proces za isplatu ovih potraživanja, s rokom od 45 dana za pripremu svih 1223 ugovora za izmirivanje obaveza utvrđenih pravosnažnih presuda. Po potpisivanju ugovori će biti proslijeđeni na isplatu. Za ovu namjenu biće isplaćeno oko 9,5 miliona KM, kaže premijer USK Mustafa Ružnić.

Vlada Kantona dala je saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da pokrene proceduru za raspisivanje oglasa za prijem 38 policijskih službenika u činu policajac, do odobrenog broja za prijem 108 policijskih službenika. Zadužena je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova da, prije objave teksta Javnog poziva za prijem policijskih službenika u činu policajac, vodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti, donese odluku o popunjavanju 38 upražnjenih radnih mjesta, kojom će se tačno odrediti broj policijskih službenika koji se primaju na rad unutar svake Policijske uprave i Policijske stanice na području općina/gradova Unsko-sanskog kantona.