Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na danas održanoj sjednici utvrdili su Prijedlog Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno – oslobodilačkog rata na području Unsko – sanskog kantona, obradivača Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i Prijedlog zakona uputili Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

Ovim Zakonom utvrđuju se značajni datumi, događaji i ličnosti u toku odbrambeno oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona, način obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, nosioci aktivnosti obilježavanja i način finansiranja.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Kantona danas je utvrdila i proslijedila Skupštini USK, Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim se uređuju principi osnovnog obrazovanja, osnivanja i funkcioniranja osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu te regulišu načela i standardi u obrazovanju.

– Nova zakonska rješenja odnose se i na nastavne planove i programe odnosno kurikulum, gdje je već započela reforma. Uvodi se digitalizacija u osnovne škole što će unaprijediti cjelokupni sistem obrazovanja a Prijedlogom Zakona je predviđen i besplatan prijevoz za učenike osnovne škole koji stanuju na udaljenosti više od jednog kilometra od škole koju pohađaju, obrazložio je resorni ministar Almin Hopovac.

Po zahtjevu Univerziteta u Bihaću Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju broja i strukture studenata koji se upisuju u I (prvom) upisnom roku u I prvu) godinu I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija za akademsku 2022./2023. godinu na Univerzitetu u Bihaću.

Vlada USK donijela je danas i Odluku o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta po zahtjevima: JU OŠ Brekovica Bihać za izgradnju područne škole Spahići i sanaciju školskog igrališta u PŠ Jezero, JU OŠ Gornja Koprivna, Cazin za sanaciju krova i krovne konstrukcije, JU OŠ Liskovac, Cazin za zamjenu stolarije na školskom objektu, JU OŠ Šturlić, Cazin za sanaciju tribina školskog igrališta, pristupnog puta i dvorišta, JU OŠ Hasan Kikić, Sanski Most za uređenje školskog igrališta, JU OŠ 5.oktobar, Sanski Most za zamjenu ograde i OŠ Ostrožac za sanaciju ograde na igralištu područne škole Prošići.

Nakon što je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona potpisalo sporazume sa predstavnicima gradova i općina o dodjeli sredstava iz dva granta ukupne vrijednosti 720 000 KM danas su usvojeni su programi utroška sredstava-grantovi drugim nivoima vlasti i to projekti sanacije i uređenje gradskih i općinskih odlagališta otpada u iznosu od 500 000 KM i projekti ukupne vrijednosti 220 000 KM iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša, te će sredstva za realizaciju ovih projekata biti doznačena gradovima i općinama USK.

Odlukom o preraspodjeli sredstava iz Budžeta USK Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša povećana su sredstva za grantove drugim nivoima vlasti za 60 000 KM a sredstva su preraspoređena za sufinansiranje projekta po osnovu zahtjeva Grada Bosanska Krupa za obezbjeđenje sredstava za završetak projekta vodosnabdijevanja i rehabilitacije puta u povratničkim naseljima Jasenica i Veliki Radić.

Zaduženo je Ministarstvo finansija da dostavi mišljenje o mogućnosti raspolaganja sredstvima sa ESCROW račun za namjene finansiranja obaveza Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona i kapitalne investicije budžetskog korisnika Ministarstva privrede.

Savezu udruženja penzionera USK odobren je grant iz sredstava Ministatstva zdravstva, rada i socijalne politike u iznosu od 100.000 KM u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu i zahtjevom Saveza udruženja penzionera USK-a za dodjelu sredstava za pomoć u radu Saveza i pomoć najugroženijim penzionerima/umirovljenicima u 2022.godini.