Članovi Vlade USK na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrali su i prihvatili Informaciju o zahtjevima kantonalnih organa uprave u vezi sa potrebama za rebalansom Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2022. godinu te je zaduženo Ministarstvo finansija da krene u aktivnosti na pripremi rebalansa Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

– Skupština Unsko-sanskog kantona je na 10. vanrednoj sjednici održanoj 16.02.2022 godine, donijela Budžet Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, kojim je propisano da se Budžet Kantona izvršava po prioritetima i to: krediti, plaće, doprinosi naknade zaposlenima, obaveze iz prethodne godine, beneficije za socijalnu zaštitu, izdaci za boračku populaciju, subvencije u poljoprivredi i privredi te ostali izdaci. Ova Vlada je ispoštovala navedene prioritere, te je u skladu s istima izvršavala Budžet za ovu godinu ali zbog novih ekonomskih i socijalnih okolnosti te enormnih poskupljenja i inflacije tj, divljanja cijena hrane i energenata, potrebno je barem donekle za najugroženije kategorije stanovništva ali i za sve ostale građane budžetskim preraspodjelama ublažiti ekonomski šok. Kako najveća inflacija nakon rata zahtjeva drugačije sistemske mjere pomoći građanima i privredi koje će se finansirati budžetom koji mora pratiti stanje u realnom životu, smatram potrebnim donošenje seta interventnih ekonomsko-socijalnih mjera i nove stimulativne mjere za privredu i poljoprivredu te veća ciljana socijalna davanja kao i druge do sad ukazane potrebe po resorima. Sa zahtjevima za dodatnim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, obratili su se kantonalni organi uprave, uglavnom zbog problema s operativnošću poslovanja zbog nedostatka sredstava po resorima, zbog čega je potrebno pristupiti aktivnostima na pripremi rebalansa Budžeta Unsko sanskog kantona za 2022. godinu, a sve u cilju omogućavanja realizacije planiranih ciljeva utvrđenih godišnjim programima rada za 2022. godinu, kao i realizacije investicija i izmirenja obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća, obrazložio je premijer USK Mustafa Ružnić.