U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je, nakon potpisavanja ugovora o dodjeli kapitalnih grantova sa lokalnim zajednicama, na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša usvojen Program utroška dijela sredstava – Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti. Ukupan iznos koji će ovo Ministarstvo rasporediti na projekte lokalnih zajednica je 4 550 000 KM.

Riječ je o projektima koji se finansiraju iz grant sredstava doznačenih Budžetu Unsko-sanskog kantona od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine a Vlada Kantona dala je saglasnost Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da zaključi ugovore o sufinansiranju projekata delegiranih od gradova Bihać i Bosanska Krupa, te općina Bosanski Petrovac, Sanski Most, Ključ i Velika Kladuša. Po ovom programu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline dodijeljena su sredstva za sufinansiranje kapitalnih projekata: “Izgradnja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa Prekounje” u Bihaću; “Rekonstrukcija ulice Mirsada Crnkića” i “Izgradnja mosta Džemaludin Čaušević” u gradu Bosanska Krupa; “Sanacija deponije Vaganac” u Općini Bosanski Petrovac; projektima “Nastavak izgradnje stare ceste Velagići” i “Izgradnja gradske infrastrukture (saobraćajne i komunalne) u općini Ključ; projektu: “Izgradnja parka, dječijeg igrališta i parking prostora, “Uređenje gradskog parka” i “Uređenje pješačkih površina”, u Općini Velika Kladuša te sufinansiramo kapitalne projekte “Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju 17 Vkbr”, Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici žrtava fašizma” i “Izgradnja parka generala Mehmeda Alagića” u Sanskom Mostu, a ugovori sa lokalnim zajednicama potpisani su prošle sedmice, obrazložio je ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Senad Dizdarić.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici Vlada Kantona je, zbog prestanaka postojanja uvjeta za dalje trajanje stanja prirodne nesreće na području Unsko-sanskog kantona – poplave za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i općine Sanski Most i Velika Kladuša, proglasila prestanak stanja prirodne nesreće.

Također, na prijedlog Štaba CZ USK, donesene su odluke o korištenju sredstava posebne naknade za provođenje preventivnih mjera zaštite od poplava na području općine Bosanski Petrovac za sufinansiranje projekta čišćenja i uređenja korita potoka Japage te za sufinansiranje projekta izgradnje dijela nadzemne hidrantske mreže na području ove općine.

Vlada USK prihvatila je Informaciju o procijenjenim štetama od poplava koje su u decembru 2022. godine zahvatile područja gradova Bihać i Bosanska Krupa i općine Sanski Most, Kantonalne komisije za procjenu šteta te je ovlašten premijer Unsko-sanskog kantona da potpiše i uputi Zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta na području gradova Bihać i Bosanska Krupa i općine Sanski Most.

Ukupan iznos zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći je 1.372.924,17 KM, od čega za Grad Bihać 780.847,17 KM, za grad Bosanska Krupa 292.077,00 KM i zahtjev Općine Sanski Most iznosi 300.000,00 KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona dodijelila je prethodno jednokratnu novčanu pomoć za saniranje šteta u ukupnom iznosu od 440 000 KM a iznos od 939.924,19 KM potražuje se od Vlade FBiH i Federalnog štaba CZ.

Iz budžeta Ministarstva zdravstva i socijalne politike, iz sredstava grantova za zdravstvo, a po zahtjevu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja, Bosanska Krupa, odobrena su finansijska sredstva za nabavku RTG aparata u službi radiologije. Za DZ Bosanska Krupa,za ovu namjenu, odobren je iznos od 232.830 KM.

Na sjednici je donesena i odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje projekata, programa i aktivnosti kantonalnih udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta Unsko- sanskog kantona za 2023. godinu te Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti javnih kuhinja iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu.

U svrhu provođenja Programa poticaja razvoja male privrede za 2023. godinu, koje realizira Ministarstvo privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na 37.sjednici, donijela je Pravilnik o postupcima u provođenju Programa poticaja razvoja male privrede za 2023. godinu, kojim se uređuje način imenovanja i rada komisije prilikom provođenja postupaka po javnim pozivima Ministarstva privrede, a kojima se, radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede, poticajne mjere i aktivnosti njihovog provođenja utvrđuju na način koji osigurava jednakopravnost prema krajnjim korisnicima.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada USK usvojila je Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva. Za 2023. godinu, kroz grant za kulturu, planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM koja će se dodjeljivati za projekte pristigle putem javnog poziva a korisnici sredstava su umjetničke organizacije, ustanove i udruženja, fondacije i nositelji programa i projekata u kulturi koji obavljaju djelatnosti u oblasti kulture na području Unsko-sanskog kantona.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava granta za mlade za 2023. godinu, kojim su utvrđeni kriteriji, uslovi i postupak dodjele sredstava granta za mlade za 2023. godinu iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Za programe i projekte od interesa za mlade planiran je iznos od 200 000 KM a sredstva će se dodjeljivati organizacijama, udruženjima, pravnim licima koji obavljaju djelatnost i implementiraju projekte od interesa za mlade na području Unsko-sanskog kantona.